Innkalling til Årsmøte i Nesodden IF Taekwondo

10888469_10204737106560827_5212524730326013790_n

Torsdag 05.02.2015 kl 19:00 i barnehagen ved NIF-kontoret, Berger Stadion

Agenda:

1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Velge dirigent, referent  og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

3. Godkjenne innkalling og saksliste

4. Årsberetning, regnskap og budsjett

5. Vedtekter, til informasjon

6. Kontingenter og medlemsavgifter forbund, til informasjon

7. Fastsettelse av treningsavgift

8. Valg

9. Eventuelt

Med hilsen fra

Styret

 

For å ha stemmerett og være valgbar på idrettsforeningens møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen har mer enn én stemme og ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen!

 

Årsberetning

===========

< Nesodden IF Taekwondo >

< 2014 >

 

Styrets sammensetning

Leder: Grethe Odinsen Golan

Nestleder: Ikke valgt

Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Ada Størmer Papatheocharis,

Marcia Titley,

Stefanos Papatheocharis,

Ronen Rafael Golan

Valgkomité: Ikke valgt

Styrets arbeid

Styremøter

Det er i 2014 avholdt 2 styremøter hvor 10 saker er behandlet.

Det har i tillegg til dette vært mange foregående møter i forhold til oppstart.

Spesielle oppgaver

 Nesodden IF Taekwondo ble bestemt stiftet 7. juni 2014, og hadde oppstart i oktober 2014.

Det første ordinære styremøte ble avholdt 21.oktober 2014, og styrets arbeid har i hovedsak

vært knyttet opp rundt oppstart av gruppen. Et stort forarbeide var også gjort.

Det ble i august sendt søknad om opptak i Nesodden Idrettsforening (NIF). Etter første

behandling i NIF’s Hovedstyret, ble representanter fra oss innkalt til neste styremøte for en

avklaring ifht allerede eksisterende Taekwondoklubb på Nesodden. Styreleder for Nesodden

Taekwondoklubb deltok på møtet. 3 representanter møtte fra oss. Vi ble etter dette møtet

gitt foreløpig opptak i NIF, endelig opptak kan først skje på Årsmøte 2015.

 Vi har fått opptak i TTU, Traditional Taekwondo Union.

 Vi har fått opptak i Norges Kampsportforbund.

 Vi har deltatt på 2 gruppestyre-møter i regi av NIF.

 Styreleder har deltatt på “Kurs i styrearbeid” i regi av Norges Idrettsforbund

 To av styrets medlemmer deltok på dugnad i NIF (14. og 15.november)

 

Aktivitet

Oktober: Oppstart av gruppen; første trening i salen på Jaer Skole 06.oktober 2014

3 deltagere på Yudanja-seminar hos Kunja Taekwondoklubb, Odal (Betalt privat)

November: Nybegynner-kurs startet 12.november  – 3 nye deltagere

1 deltager på Dan-seminar hos Bergstaden Tkd-klubb, Kongsberg (Betalt privat)

1 deltager på Black Belts Workshop hos Taekwondo Schule Basel, Sveits, der det

også ble holdt worshop i Tahata Meditation Breathing-technique fra Ronen

3 medlemmer deltok på Trener-kurs, Trinn 1 – del 3, i regi av Norges Idrettsforbund

Desember: 7 medlemmer deltok på Vinterleir på Ski, i regi av TTU. (Betalt privat)

Gradering i Basel: Ronen Rafael Golan til 2.DAN

Gruppen trener i salen på Jaer Skole tre dager i uken; mandag, onsdag og fredag.

Ved utgangen av 2014 besto gruppen av 14 aktive medlemmer og ett støttemedlem.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Vi har hatt stor aktivitet, både idrettslig og administrativt. Gruppen er oppe og går, og det er jevnt og

godt oppmøte på treningene. På graderingen i januar 2015 fikk vi se at hardt arbeid og god innsats

har gitt resultater; I skrivende stund (27.januar 2015) har 12 av klubbens medlemmer gradert til ny

grad siden oppstart. Det skal avholdes selvforsvarskurs 7.-8.mars, for NIF’s medlemmer samt for

russe-jenter. Det er vist stor interesse for dette fra Hovedstyrets leder, og hun har i samarbeid med

oss søkt midler til gjennomføring.

Medlemstall

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.).

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.

 

10888469_10204737106560827_5212524730326013790_n

Regnskap for Nesodden IF Taekwondo  – 2014

 

Inntekter

3925     Treningsavgift                                                                   9.422

3020     Sponsorinntekter

3160     Salg av drakter                                                                      600

3101     Inntekter NIF Bruktmarked                                                875

SUM INNTEKTER                                                                    10.897

 

Utgifter

3031      Annonse/logo Amta

4211      Innkjøp av drakter                                                            454

4218      Innkjøp av utstyr                                                              900

4222      Kontingenter forbund og TTU

4282      Deltagerkostnader NM/NC

6791      Administrasjonskostnader gruppe NIF                        1382

6800      Kontor rekvisita/utstyr

6860      Trenerkurs                                                                        4500

6890      Kopiering                                                                               50

8171      Gebyr Buypass                                                                     200

SUM UTGIFTER                                                                         7.486

 

Merknader: Iben hadde ikke betalt i 2014, hennes treningsavgift for høst 2014 betales i Januar 2015

Utgifter 2014.- som ikke er belastet gruppen grunnet økonomi: kr. 3823.- for 3 x Yudania, 1 x

Danseminar og takstein. Her har vi kvitteringer og kan ved bedre økonomi refundere utlegg i

fremtiden.

 

Budsett for Nesodden IF Taekwondo

 

Inntekter

3925     Treningsavgift                                                                  45.000.-

3020     Sponsorinntekter                                                            18.000.-

3160     Salg av drakter                                                                   3.000.-

SUM INNTEKTER                                                                    66.000.-

 

Utgifter

3031      Annonse/logo Amta                                                          12.000.-

4211      Innkjøp av drakter                                                               2.300.-

4218      Innkjøp av utstyr                                                               10.000.-

4222      Kontingenter forbund og TTU                                           7.000.-

3960      Sommer/Vinter leir TTU trenere       9.300.-

4282      Deltagerkostnader NM/NC                                                2.800.-

6800      Kontor rekvisita/utstyr                                                       2.000.-

6860      Trenerkurs                                                                            6.000.-

SUM UTGIFTER                                                                            52.400.-

Noter:

–  Sponsorinntekter er tenkte øremerkede midler – med forbehold da ikke mottatt

ennå

–  Annonsekostnader blir ren gjetting

–  Treningsavgift Inntekter er basert på dagens medlemsmasse + 10 nye

medlemer

–  Kontingent til forbund og TTU er basert på samme tenkte medlemstall

–  Sommerleir Brandbu /Vinterleir Bergen TTU for 3 trenere med priser som 2014

–  Deltagerkostnader NM/NC er tenkt 2 medlemmer på 2-4 stevner

Comments are closed.