Skip to content

Nesodden Idrettsforening er et rent idrettslag

Nesodden Idrettsforening fokuserer på antidoping og verdiarbeid. Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for årene fremover. Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Nesodden Idrettsforening skal være en tydelig verdiformidler for ren idrett og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.

I januar 2016 ble Nesodden IF sertifisert som Rent Idrettslag. Nesodden IF Ski ble sertifisert som rent idrettslag allerede i desember 2015; les mer her. Utøverne 15 år og eldre som deltar i Skiteam Follo har gjennomgått e-læringskurset Ren Utøver.

Fra og med senhøst 2016 startes arbeidet med å få alle våre utøvere over 15 år sertifisert som rene utøvere.

Mer informasjon om Ren idrett og antidoping finnes her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/

BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE

Alle trenere, lagledere og tillitsvalgte i Nesodden IF skal gjøre seg godt kjent med barneidrettsbestemmelsene.

Lenke til ofte stilte spørsmål om barneidrettsbestemmelsene: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/sporsmal-og-svar-om-barneidrett/

BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE PÅ 1 MINUTT

MER OM BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Hvordan

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring.

Utdypende info om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett finnes her.

Last ned brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser (PDF).

MÅ DU SPESIALISERE DEG TIDLIG FOR Å BLI BEST?

HVEM SINE DRØMMER SKAL DU REALISERE?

MYTE: BARN HAR IKKE LOV TIL Å VINNE

Vårt felles ansvar for ivaretakelse av Nesodden IFs identitet og merkevare

Retningslinjer for bruk av logo, navn, farger

Vern av Nesodden IFs identitet og merkevare

Nesodden IF er med sine rundt 2200 medlemmer den største frivillige organisasjon i Nesodden og en betydelig aktør i vårt lokalsamfunn. For å verne om foreningens identitet og merkevare er det viktig at alle grupper og medlemmer i foreningen fremstår under en felles og tilnærmet lik profil.

Denne profilhåndboken skal være bestemmende for bruk av foreningens logo, navn, fargeanvendelse, fonttype mm og skal være et enkelt verktøy for alle i klubben.

All avvik skal godkjennes av Hovedstyret.

Last ned grafisk profilhåndbok

Foreningens logo

Foreningens logo er sort og hvit.

Nesodden IFs logo 

Logoen skal alltid stå alene, slik den er beskrevet over og kan aldri inkorporeres i for eksempel andre logoer.

Ved trykk på tekstiler skal Nesodden IF logoen alltid plasseres på venstre bryst. Dersom dette ikke er mulig skal den plasseres midt på brystet eller alternativt på høyre erme.

Gruppespesifikk logo

Innen idretter hvor dette er vanlig praksis med egen logo (eks basket, ishockey, taekwondo) kan en gruppe i Nesodden IF også ha en slik logo. Denne kan brukes i tillegg til foreningens logo, aldri i stedet for. Plassering av gruppespesifikk logo skal alltid være minst 5 cm unna foreningens logo. Gruppelogo skal godkjennes av Hovedstyret.

Navn

Foreningens navn er Nesodden Idrettsforening og skal skrives fullt ut eller forkortes til Nesodden IF. Ved bruk av navn på gruppe i tillegg til foreningens navn skal gruppenavnet plasseres etter foreningens navn. Normert skivemåte vil være Nesodden IF eller Nesodden IF Gruppe (eks Nesodden IF Turn).

Tillat bruk av navn

Nesodden IdrettsforeningNesodden Idrettsforening Gruppe Nesodden Idrettsforening Bordtennis
Nesodden IFNesodden IF Gruppe Nesodden IF Basket

Ikke tillat bruk av navn

NIFNIF Gruppe
Nesodden GruppeNesodden Friidrett

Sosiale medier

Det er viktig at foreningen fremstår enhetlig på sosiale medier. Den enkelte gruppe oppfordres til minst å ha en Facebook side som er åpen for allmennheten. Siden må ha en eller flere dedikerte administratorer som besørger oppdatering av innhold og innehar en moderatorfunksjon.

Facebook

Profilbildet på alle foreningens offisielle Facebook sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Orientering. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema er anbefalt å være relatert til den idrett gruppen bedriver.

LinkedIn

Profilbildet på alle foreningens offisielle LinkedIn sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Fotball. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema bør være relatert til idrettsgrenen man bedriver.

Twitter

Profilbildet på alle foreningens offisielle Twitter sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Turn. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema bør være relatert til idrettsgrenen man bedriver.

Instagram

Profilbildet på alle foreningens offisielle Instagram sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Orientering. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema bør være relatert til idrettsgrenen man bedriver.

Andre sosiale medier

Samme prinsipp skal følges for eventuelle andre sosiale medier gruppene velger å være tilstede i.

Farger

Nesodden IF sine hovedfarger er sort og hvit. Alt som skal preges med foreningens logo og/eller navn skal bestå av en kombinasjon av disse to fargene.

Det tillates, foruten eventuelle sponsorlogoer som skal trykkes i originalfarge og varianter av sort, bruk av inntil én tredjefarge. Tredjefargen skal i så fall, så langt det er mulig, ikke dekke mer enn maksimalt 15 % av den totale overflaten. Følgende tredjefarger tillates:

 • Alle varianter av sort (kan dekke inntil 25 % av den totale overflaten)
 • Gul
 • Grønn
 • Rød
 • Blå
 • Rosa

Unntak vedr tredjefarge kan gis for lagidretter som benytter borte- og evt. tredjedrakt (eks basketball, fotball, håndball) hvor én av de angitte tredjefarger kan benyttes som hovedfarge. Så langt det er mulig skal tredjefarge brukt som hovedfarge i så fall kombineres med helst begge, men minst én av foreningens hovedfarger.

Foreningens hovedstyre kan for særskilte arrangementer godkjenne annen bruk av tredjefarger. Godkjenning gis for hvert enkelt tilfelle.

Trykk på tekstiler

Med ”foreningens offisielle tekstiler” menes tekstiler fra den eller de utstyrsleverandører foreningen og/eller den enkelte gruppe har utstyrsavtale med. Det ikke under noen omstendighet anledning til å prege andre tekstiler enn foreningens offisielle med foreningens navn, logo eller på annen måte som kan skape et inntrykk av at det er et offisielt tekstil for foreningen.

Trykk av foreningens logo

Alle foreningens offisielle tekstiler skal preges med foreningens logo. Foreningens logo skal alltid plasseres på venstre bryst med en bredde på enten 66 mm eller 75 mm.

Foreningens logo skal alltid stå alene og med en avstand på minimum 5 cm til alle andre eventuelle trykk (sponsorlogo, gruppenavn, navn, initialer eller annet).

Trykk av foreningens navn

Alle foreningens offisielle tekstiler kan trykkes med foreningens navn. Foreningens navn skal da fremkomme som NESODDEN IF og plasseres øverst på ryggen, nederst på ryggen for produkter med hette.

Font skal være Arial Black og trykket skal ha en bredde på 28 cm. I tilfeller hvor det ikke er plass til 28 cm bredt trykk, reduseres størrelsen til den største mulige størrelse det er plass til på det minste plagget.

Foreningens navn skal stå alene og med en avstand på minimum 10 cm til andre eventuelle trykk (sponsorlogo, gruppenavn, navn, initialer eller annet).

Plassering av sponsorlogoer på tekstiler

Den enkelte gruppe er i samråd med foreningens markedsansvarlig for at alle kommersielle logotrykk på foreningens offisielle tekstiler er i samsvar med det reglement som er gitt det aktuelle særforbund mht dette. Der hvor særforbund har angitt retningslinjer for plassering og/eller størrelse på trykk av reklame skal dette reglementet følges. Der hvor særforbund ikke har angitt retningslinjer for reklametrykk på tøy gjelder de bestemmelser som er angitt nedenfor.

Forklaringer til skissene nedenfor:

 • GS = Generalsponsor (Generalsponsor for hele foreningen. Plass avsatt til denne kan benyttes til øvrige sponsoravtaler så lenge generalsponsor ikke foreligger.)
 • HS/Hovedsponsor = Hovedsponsor (Hovedsponsor for en hel gruppe, plass avsatt til denne kan benyttes til øvrige sponsoravtaler så lenge hovedsponsor ikke foreligger.)
 • S1/S2/S3/S4/S5/S6/Sponsor = Generelle sponsorer som utelukkende kjøper reklametrykk på tøy eller dette som en del av en sponsorpakke.
 • NN = Initialer eller spillernummer (den enkelte gruppe avgjør om tøy skal trykkes med initialer eller spillernummer)

For utfyllende informasjon vedr salg/priser, ta kontakt med Nesodden IFs markedsansvarlige.

Utfyllende beskrivelse for plassering av logoer på tekstiler finnes i PDF-versjonen av grafisk profilhåndbok.

Overgangsregler ifm tekstiler

Profilhåndboka ble godkjent av årsmøtet 28.03.2017 med følgende overgangsregler;

 • Alle drakter, overtrekksdresser og andre klubbklær/-effekter som er i bruk i dag kan benyttets til de besluttes å skiftes ut.
 • Klæreffekter («tekstiler») som er på lager sentralt eller i gruppene kan benyttes fram til de besluttes å skiftes ut

Foreningens annonser

Foreningen annonserer sine arrangementer i ulike medier. Det er opp til den enkelte gruppe (arrangør) å avgjøre hvorvidt og i hvilke medier den vil annonser sine arrangementer i.

Annonser skal utarbeides i regi av Administrasjonen slik at disse blir utformet med en enhetlig profil. Annonser bestilles av Administrasjonen eller gjennom foreningens Markedsansvarlige i forkant av hver sesong.

Logo på brevpapir

Foreningens brevpapir benyttes. Se vedlegg; ta kontakt med Administrasjonen for å få mal tilsendt (post@nesoddenif.no).

Visitkort

Foreningens logo skal plasseres øverst til venstre på visittkortet. For øvrig er visittkort utformet med sort skrift på hvit bakgrunn. Personnavn skal stå i fet skrift (Arial Black, 15 punkt) med tittel eller funksjon umiddelbart under på neste linje (Arial Regular, 12 punkt). På visittkort skal adressen til Nesodden IF benyttes, ikke privat adresse.

Den enkelte gruppe avgjør selv hvilke personer/roller i gruppen som skal ha visittkort og dekker selv kostnadene ved produksjon av dette. Generelt bør alle, med unntak av utøvere/spillere, som er ansatt eller under kontrakt med foreningen og som normalt også representerer foreningen eksternt ha visittkort. Visittkort kan bestilles av administrasjonen via foreningen sentrale avtaler eller gruppen kan ordne dette på egenhånd. Visittkort skal dog uansett være utformet etter den mal som er angitt her.

E-post signatur

Alle i Nesodden IF som har formell e-post adresse skal benytte foreningens offisielle e-post signatur, @nesoddenif.no, når de sender fra denne adressen.

E-post signaturen skal ha foreningens logo til venstre. Personnavn skal stå i fet skrift (Arial

Black, 15 punkt) med tittel eller funksjon og gruppe umiddelbart under på neste linje (Arial Regular, 12 punkt), deretter kontaktinformasjon (Arial Regular, 10 punkt). I e-postsignatur skal adressen til Nesodden IF benyttes, ikke privat adresse.

Revisjonslogg

01.03.2017
28.03.2017 jfr sak 6.1 på Årsmøte 2017

Retningslinjer for ungdomsidrett

Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

Ungdommens retningslinjer

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Aktivitet

Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Dette betyr:

 • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.
 • De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne.
 • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål.
 • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner.
 • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e).
 • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.
 • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov.

Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover).

Utdanning

Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Dette betyr:

 • Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere
 • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig
 • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
 • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
 • Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
 • Ungdom som gruppe
 • Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
 • Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
 • Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene

Idrettslaget

Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Dette betyr:

 • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
 • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
 • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
 • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter

Historisk bakgrunn for ungdomsidrettens retningslinjer

1998 – ble retningslinjer for ungdomsidrett utarbeidet og vedtatt på Ungdommens fjerde idrettsting.

1999 – ble disse retningslinjene fra Ungdommens idrettsting vedtatt av Idrettstinget.

2007 – Idrettstinget bestemte seg for at retningslinjene skulle revideres, da de i liten grad ble brukt av organisasjonsleddene i NIF, og ble ikke det virkemiddelet i ungdomspolitikken som var forventet.

2011 – det var høringer og prosesser i organisasjonen, og retningslinjene ble vedtatt av idrettsstyret i 2011.

Fra Norges Idrettsforbunds hjemmesider om ungdomsidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/ 

Hensikten med disse retningslinjene er å sikre en åpen og lovlig prosess.

Retningslinjer gjelder for ansettelser i Hovedlaget og gruppene.

Daglig leder og styreleder er i ansettelsesutvalg for ansettelse av personale i Nesodden IF / gruppene ihht beløpene oppgitt i fullmaktsmatrisen, vedtatt av Hovedstyret 28.06.2016;

 • Daglig leder har fullmakt til å inngå avtaler på vegne av idrettslaget etter budsjett, avgrenset til kr 100.000; kan delegeres til økonomiansvarlig.
 • Gruppeleder har fullmakt til å inngå avtaler, som vedrører egen gruppe, på vegne av idrettslaget avgrenset til kr 15.000.

Beskrivelse av prosess

 1. Forme stillingsbeskrivelsen og utlysningstekst som godkjennes av Administrasjonen.
 2. Lyse ut stilling med 3 ukers svarfrist i aktuelle fora; søknader sendes til post@nesoddenif.no .
 3. Motta søknader, send bekreftelse om at søknaden er blitt mottatt, kartlegge og evaluere søknader og eventuelt innkalle aktuelle kandidater til intervju.
 4. Innkomne søknader skal sendes til administrasjonen som lager søkerliste som oversendes til gruppestyret.
 5. Innkalle kandidater til intervju, med minst 3 intervjuere (gruppeleder, daglig leder + en til)
 6. Booke møtelokale, forberede til intervju og sørge for et forberedt møtelokale
 7. Evaluering av innkalte kandidater
 8. Ansettelse besluttes av ansettelsesutvalget.
 9. Sende svar til alle kandidater og begrunne beslutningen.

Vedtatt av Hovedstyret 23.mai 2017.
Revidert av Hovedstyret 22.august 2017.

Retningslinjer for Trenere i Nesodden IF

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle trenere i Nesodden IF. Retningslinjene er forventninger til hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøvere, foreldre og når de representerer Nesodden IF.

Som trener i Nesodden IF skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Nesodden IF v/ Administrasjonen har ferdiglaget kontrakter for flere av gruppene. Ta kontakt med Administrasjonen for mer informasjon.

Retningslinjer for Trenere i Nesodden IF kan lastes ned som PDF her.

Vedtatt av styret i Nesodden IF den 25.04.2017

Retningslinjer for Reiseleder i Nesodden IF

Alle som representerer Nesodden IF må opptre i tråd med det foreningen skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår forening er representert.

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i Nesodden IFs regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

 1. På alle reiser i regi av Nesodden IF, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret bestemmer i samarbeid trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.
 2. Alle barn under 10 år skal ha følge av forelder eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd.
 3. Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.
 4. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Dersom det er første gang noen mellom 12 og 13 år deltar i utlandet, skal foresatte være med selv om barnet er over 12 år.
 5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer foreningen har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.
 6. Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker: Overgrepssaker. Ulykke med personskader. Dødsfall blant foreningens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det foreningen ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.
 7. Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid.
 8. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.
 9. Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre.
 10. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove, sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om.
 11. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige.
 12. For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar.
 13. Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, hodepine etc. underveis.
 14. Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar.
 15. Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og ”stille-tid” formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste.
 16. Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid.
 17. Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder og tekst som kan legges ut på hjemmesiden.
 18. Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke etter turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap.
 19. Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp til.
 20. For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna.
 21. Reiseleder må ha med plaster, isposer og smertestillende(legekoffert). I konkurransehaller er det hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp, men av erfaring kan dette være mangelfullt.
 22. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til styret.

Retningslinjer for Reiseleder i Nesodden IF kan lastes ned som PDF her.

Vedtatt av styret i Nesodden IF den 25.04.2017

Krav fra Lotteritilsynet ifm kakelotteri

Kakelotterier faller under Lotteritilsynets kategori “Basar>Lynlotteri” med følgende retningslinjer:

 • Kakelotteriet skal gjennomføres i løpet av en dag, og det er ikke lov å selge lodd på forhånd.
 • Hvert enkelt lokk kan ikke koste mer enn 5 kroner.
 • Verdien av den enkelte gevinsten kan ikke være over kr 8.000,- regnet etter vanlig utsalgspris.
 • Samlet gevinstverdi for en basar må ikke overstige kr 40.000.
 • Gevinstene må trekkes samlet og når loddkjøperne er tilstede. Dette bety at loddsalg og trekning må skje på samme arrangement.

NIF Administrasjonen kan være behjelpelig med bestilling av lodd til kakelotteri. Ta kontakt med Kari (kari@nesoddenif.no).

(sist oppdatert 15.02.2017 / AIN)

Man skal i utgangspunktet skatte av alle ytelser man mottar.

Det finnes unntak, jf. generelle skatteregler. Ett unntak er at man skattefritt kan få dekket utstyr man trenger i jobben/vervet man skal utføre. Dette betyr at en trener kan få dekket utstyr som det er rimelig at han/hun trenger i jobben. Her må det foretas skjønnsmessige vurderinger av klubben.

I denne rutinen er det gjort et forsøk på å ta denne vurderingen for de ulike vervene vi har i klubben slik at praksisen blir mest mulig lik i de ulike gruppene. Dette er ment som maksimumsuttak, gruppene må selv avgjøre hva de ønsker og hva de har økonomi til å dekke.

– Uttak fra E-huset:

Fra og med 2014 skal E-huset motta lister fra idrettsforeningen på hvem som kan motta utstyr og innenfor hvilken kostnadsramme. E-huset deler kun ut i forhold til denne listen. E-huset fakturerer Nesodden IF for uttak. Kostnadene blir deretter fordelt på de respektive gruppene.

– Nesodden IFs grenser for uttak av utstyr:

Trener i stilling der vedkommende jobber mer enn 6 timer pr uke: Det kan dekkes utstyr som er nødvendig for inntil kr 5000,- (innendørsidrett) / 6500,- (utendørsidrett) pr år. Dette baseres på to komplette treningsdrakter med logo på overdel, en ytterjakke med idrettslagets logo (for utendørsidretter), ett par joggesko og ett par fotball-/andre nødvendige sko til trening.

Trener i stilling der vedkommende jobber mindre enn 6 timer pr uke: Det kan dekkes utstyr som er nødvendig for inntil kr 3-4000,- pr år. Dette baseres på en trenings-drakt, en ytterjakke med idrettslagets logo (for utendørsidretter) og ett par sko til trening.

Lagledere/hjelpetrenere trenger omtrent samme som trener i liten stilling. Maks-grense kr 3000,-.

Spillere/utøvere (A-lag og konkurranseutøvere) kan få dekket inntil samme sum som trenere i stor stilling (basert på 3 treningsdrakter og to-tre par sko).

I tillegg kan utøvere og trenere i de idretter der personlig spesialutstyr er nødvendig kunne få dette dekket innen rimelige grenser (f.eks enkelt skiutstyr til skitrenere).

Styremedlemmer og administrativt ansatte representerer klubben og stiller på diverse arrangementer der det er naturlig å stille i treningstøy/fritidstøy med klubblogo. Disse kan derfor få dekket inntil ett komplett sett treningstøy med logo på overdel, joggesko samt ytterplagg (for utendørsidretter og hovedlaget) med logo. Maksgrense: 4500,- (for de som trenger ytterjakke) / 3000,- for innendørsidretter.

Det er viktig at gruppestyrene påser at utstyret som gis bort er relatert til vervene. Man kan ikke kjøpe andre produkter for den tildelte summen, da det vil bli skattepliktig.

Drakter/jakker som benyttes i stevner/kamper eller annen representasjon skal ha NIF-logoen på og være i idrettslagets farger.

Husk at du representerer Nesodden IF når du har drakt med logo på!

Formålet med bestemmelsene.

Varslingsinstituttet er en sikkerhetsmekanisme for samfunnet og for den enkelte virksomhet. Det er viktig og ønskelig at det meldes ifra når forholdene ikke er som de bør eller skal være. Alle kan bidra til å få frem kritisk informasjon, og et varsel vil kunne bidra til å hindre, avdekke og/eller stanse kritikkverdige forhold og dermed kunne avverge skader, ulykker og/eller omdømmetap. Varsling kan forebygge, avdekke og rette opp i kritikkverdige forhold i idrettsforeningen.

Det er i Nesodden idrettsforenings interesse at det varsles om kritikkverdige forhold, og da gjerne så tidlig som mulig, før saken sprer seg og blir vanskeligere å håndtere. Det skal være lav terskel for saklig kritikk og uenighet, og det er ønskelig med en kultur som håndterer innspill og innsigelser på en ryddig måte for å bidra til at ulovlige og uetiske forhold blir avdekket og tatt tak i. Effektive rutiner for varsling, som er kjent for ansatte og medlemmer, og som sikres etterlevd, er et viktig verktøy for å sikre en forsvarlig håndtering av slike saker.

Varslingssaker kan være krevende for den som varsler om kritikkverdige forhold. De kan også være krevende for den/de det blir varslet om. For å sikre gode og konstruktive varslingsprosesser, er det nødvendig å skape trygghet og forutberegnelighet, herunder sikre at samtlige involverte er godt kjent med rettsregler og øvrige premisser som gjelder i forbindelse med varsling.

Rettslig utgangpunkt

Varslervernet er hjemlet i arbeidsmiljøloven og trådte i kraft 1. januar 2007. Arbeidsmiljølovens regulering av varsling omfatter fire bestemmelser som er regulert i lovens kapittel 2A. Bestemmelsene skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i et ansettelsesforhold. Mens arbeidsmiljøloven § 2A-1 regulerer arbeidstakers og innleides varslingsrett, følger arbeidstakers og innleides rett til beskyttelse mot ulovlig gjengjeldelse av § 2A-2. Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling etter § 2A-3 kan forstås som en operasjonalisering av de to øvrige bestemmelsene. Rutiner og/eller andre tiltak som iverksettes i henhold til § 2A-3, skal sikre at både varslingsretten og varslervernet er effektivt og reelt. Lovens § 2A-4 regulerer offentlig myndigheters taushetsplikt ved mottakelse av en varsling. Arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser er vedlagt denne veilederen, og legges til grunn ved varsling i Nesodden Idrettsforening.

Varslingsrutiner for Nesodden Idrettsforening

Formålet med bestemmelsene er å fremme åpenhet, og bidra til et bedre ytringsklima i idrettslaget. Varsling er både lovlig og ønskelig. Forholdene må legges til rette for at alle berørte skal melde fra om kritikkverdige forhold, slik at disse opphører og eventuelt avdekkes for allmennheten

Hensikt

 1. Klargjøre at det er ønskelig at berørte i Nesodden IF varsler om kritikkverdige forhold i organisasjonen
 2. Bidra til at ledelsen sjekker ut og stopper kritikkverdige forhold
 3. Sikre en forsvarlig saksbehandling ved håndtering av varsel
 4. Sikre rettighetene til den som varsler
 5. Sikre rettighetene til den et varsel er rettet mot
 6. Sikre at den som varsler ikke blir utsatt for gjengjeldelse

Hvem omfatter denne rutinen?

Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra – «varsle», på en forsvarlig måte om forhold som ansees som kritikkverdige uten risiko for negative konsekvenser. Idrettslaget ønsker med dette å legge til rette for et godt ytringsklima i klubben. Hva omfattes?

Hva er «kritikkverdige forhold» i idrettslaget? Eksempler kan være brudd på våre verdier og etiske normer og retningslinjene i tilknytning til barneidrett.

Hva kan du varsle om?

 • Brudd på alminnelig lovgivning
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter
 • Forhold som utgjør en fare for liv og helse
 • Rusmisbruk
 • Seksuell trakassering
 • Andre kritikkverdige forhold

Eksempler her er brudd på skatteregler, økonomisk utroskap, tyveri, korrupsjon, brudd på anskaffelsesreglement, destruktiv ledelse, mobbing, seksuell trakassering, svikt i sikkerhetsrutiner, uforsvarlig saksbehandling eller makt/myndighetsmisbruk. Listen er ikke uttømmende.

I henhold til arbeidsmiljølovens § 2A-1, har arbeidstaker i utgangspunktet en rett til å varsle om slike kritikkverdige forhold i virksomheten. I enkelte tilfeller foreligger det også en varslingsplikt. Et eksempel på varslingsplikt følger av arbeidsmiljølovens § 2-3(2), bokstav d. Den fastsetter at:

«Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir gjort kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen».

Hvordan varsle og hvem skal det varsles til?

All varsling skal som hovedregel skje internt i klubben, og med internt menes gjennom den naturlige organiseringen i den gruppen du ønsker å varsle om.

Hvis din ytring ikke kan tas opp direkte med eventuell trener/lagleder for gruppen, er det naturlige å varsle direkte til gruppeleder for henholdsvis fotball, orientering, ski etc., og saken kan løses i gruppestyret. Navnet på ledere av gruppene finner du på våre nettsider. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse, og angi tid og sted dersom du har dette.

Dersom ditt varsel ikke kan gis gruppeleder for gruppen, kan det varsles til daglig leder i idrettslaget, eller til Hovedstyrets leder.

Hvordan håndteres varsler i Nesodden Idrettsforening?

Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse
 • Alle varsler skal tas alvorlig
 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identitet til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym

Den som har mottatt varsel skal i løpet av en uke gi en første tilbakemelding på din henvendelse. Mottaker av varselet plikter også å informere daglig leder av Nesodden IF som loggfører henvendelsen din.

Ekstern varsling til offentlige myndigheter

Det gjelder en utvidet varslingsrett til «tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter». Eksempler på varsling til offentlige myndigheter er varsling til Arbeidstilsynet ved overskridelser av lovens krav til arbeidstid eller brudd på sikkerhetsrutiner, til Datatilsynet for brudd på personvern og/eller informasjonssikkerhet, til Finanstilsynet ved brudd på verdipapirtransaksjoner, til El-tilsynet ved brannfare for skader på elektriske anlegg ol. Slik varsling vil etter loven alltid være forsvarlig. Med «andre offentlige myndigheter» menes både statlige, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsmyndigheter.

Der hvor det kan være aktuelt å varsle om «kritikkverdige forhold», kan det være hensiktsmessig å undersøke om det aktuelle forholdet omfattes av et tilsynsorgans tilsynsområde. Det kan da være mulig å drøfte forholdet med vedkommende myndighet i forkant, uten at det bringes inn som en formell sak.

Ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter har organene som mottar varsling taushetsplikt hva gjelder varslerens identitet.

Varsleren

En varsler skal få tilbakemelding innen en uke om at varselet er mottatt, og at varselet vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere. Dersom varslingen ikke fører til en oppfølgingssamtale og/eller tilbakemelding for øvrig innen 14 dager, eller varsler ikke er tilfreds med tilbakemeldingen, er det daglig leder av Nesodden IF som skal følge opp videre.

Dersom ytringsklima i den aktuelle sak er vanskelig håndterlig, og du ønsker å være anonym overfor den gruppen det gjelder, skal varsling skje direkte til daglig leder av Nesodden IF som har taushetsplikt. Daglig leder kan etter konsultasjon med deg, trekke inn eventuelt andre personer i den videre behandlingen.

Ønsker du å varsle totalt anonymt, kan dette gjøres ved å legge en konvolutt med din ytring i postkassen til Nesodden IF v/daglig leder. Varselet vil bli fulgt opp og undersøkt, men en tilbakemelding vil naturlig nok være umulig. Saken vil bli loggført og behandlet, men ønsker du å forbli anonym vil imidlertid full kartlegging av saksforholdet kunne bli vanskeliggjort.

Nesodden IF ønsker å være en klubb der idrettsglede, fellesskap ærlighet og inkludering skal være kjerneverdier og med dette ønsker vi å legge til rette for at kritikk og tilbakemeldinger blir håndtert på en konstruktiv måte. Et åpent ytringsklima er positivt, og å unnlate å si ifra kan skape dårlig stemning og bidra til et negativt miljø som går ut over barnas aktiviteter.

Mer informasjon

Ta kontakt med Nesodden IF dersom du ønsker mer informasjon.

Daglig leder kan nåes på epost: dagligleder@nesoddenif.no  eller på telefon: 900 66 909

Vedtatt: Nesodden 06.03.18
Publisert: 27.03.2018 (AIN)

Last ned Retningslinjer for varsling i Nesodden IF som PDF.

RETNINGSLINJER FOR BILDER/VIDEOOPPTAK AV BARN

Syv retningslinjer fra Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I dag skjer det dessverre mye tilfeldig bildedeling.

Derfor har Norges idrettsforbund har laget syv retningslinjer for publisering av bilder og film av barn. Målet er å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte om hvilke regler som gjelder. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Hvordan gi samtykke

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

Vi har laget en elektronisk samtykkeerklæring. Les gjennom retningslinjer under og fyll ut skjemaet nedenfor. OBS! Ett skjema pr medlem!

Idrettsforbundets retningslinjer:

 1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
 3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
 4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
 5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
 6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
 7. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.