Medlemskap

INFORMASJON OM MEDLEMSKAP I NESODDEN IF

Hvorfor bli medlem?

Her kan du lese mer om medlemskap i Nesodden IF.

Bli medlem!

MEDLEMSFORDELER

Fordelene med medlemskap i Nesodden IF

Medlemskap i Nesodden IF har sine fordeler;

 • Organisert trening under kyndig veiledning
 • Idrettsforsikring (barn) under treninger, kamper, stevner og andre aktiviteter der Nesodden IF er representert
 • Mulighet for bruk av tilrettelagte anlegg
 • Bruk av NIF-huset og møtelokaler, inkl. tilgang til AV- og kjøkkenutstyr
 • Innetreningstid (hvis mulig og ønskelig fra gruppen; behovet må meldes inn skriftlig)
 • 10% rabatt på Engerihuset treningssenter og sportsbutikk
 • Andre medlemsfordler Nesodden IF forhandler seg til gjennom sponsoravtaler o.l.
 • Medlemsrabatt for leie av NIF-huset til privat bruk
 • For trenere; trenerkurs gjennom kretsen og forbundet
 • For styremedlemmer; kurs i styrearbeid o.l.
 • Alle som deltar på dugnad er forsikret under utførelse av dugnadsarbeidet (ulønnet arbeid for foreningen)
 • Rett til å påvirke idrettslaget ved å bruke din tale-, forslags- og stemmerett (for medlemmer over 15 år)
 • Profesjonell administrasjon med håndtering av regnskap, lønn, medlemshåndtering, dialog og samarbeid med Nesodden kommune, drift av bygningsmassen og generell tilrettelegging for våre gruppers aktiviteter

BETINGELSER VEDR MEDLEMSKAP

Fastsetting av medlemskontingent

Medlemskontingent fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemskontingent betales én gang pr år, med forfall 1.1., evt innen 14 dager etter nytt medlemskap tegnes. Medlemskontingenten er likt for hele året, om man melder seg inn 1.1 eller 23.09.

I Nesodden IF tilbyr vi 3 typer medlemskap;

 • Enkeltmedlem
 • Familiemedlem  (Familiemedlemsskap gjelder for foreldre/foresatte og barn t.o.m. året de fyller 18 år med samme bostedsadresse. Les om overgang til familiemedlemskap; informasjon her.)
 • Støttemedlem

Gjeldende satser finnes her.

Stemmeberettigelse

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og i gruppenes årlige møter. Medlemskontingent for inneværende år MÅ være betalt minst 1 måned før møtedato for å være stemmeberettiget på møtet. Dette gjelder også for å ha forslags- og talerett på møtene. Datoene for årsmøtet og gruppenes årlige møter finnes her.

Knyttet til person

Medlemskap er personlig, dvs. den følger personen.  En forelder av et barn som er medlem er ikke medlem selv. Foreldre uten eget medlemskap i Nesodden IF (feks enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap) har da ikke stemmerett på hverken årsmøtet eller gruppenes årlige møter.

MEDLEMSKAP = BETALT MEDLEMSKONTINGENT

Man  MÅ være medlem i Nesodden IF for å drive med en bestemt idrett gjennom en av våre grupper.

Alle våre aktive medlemmer MÅ ha gyldig medlemskap i Nesodden IF. Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettsforeningen, eller representerer idrettsforeningen i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret grupp

e/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg m.m. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Barneidrettsforsikring ligger innbakt i kontingenten for barn t.o.m. 12 år.

Medlemskontingent i Nesodden IF skal dessuten være betalt FØR treningsavgift og eventuelle lisenser utskrives.

Øvrig informasjon om forsikring/lisensiering finnes her.

FORPLIKTELSER

Pliktene ved medlemskap i Nesodden IF

HVA BRUKES MEDLEMSKONTINGENTER TIL?

Medlemskontingenten går til:

 • Felles administrasjon for alle gruppene, herunder medlemsregistrering og -vedlikehold, fakturering, regnskap ihht lovnormer i Nesodden Idrettsforbund
 • Markedsføring av Nesodden IFs arrangementer og aktiviteter, bl.a. Idrettens dag og det årlige bruktmarkedet
 • Drift og videreutvikling av Nesodden IF sine nettsider, også for gruppene
 • Administrativ/praktisk støtte til gruppene ifm arrangementer, inkl påmeldinger, innbetalinger og generell tilrettelegging
 • Drift og vedlikehold av foreningenss bygninger, inkludert NIF-huset, klubbhuset og kiosken
 • Kompetansedeling ifm anleggsutvikling, klubb- og gruppestyring, søknader om midler til prosjekter, o.l.
 • Koordinering og oppfølging av sponsorarbeid

TRENINGSAVGIFTER

Drift av våre idrettsgrupper

De aller fleste aktive medlemmer er knyttet til en av våre idrettsgrupper. Aktive utøvere skal betale treningsavgifter for sin særidrett. Treningsavgifter fastsettes av gruppene ved gruppenes respektive årlige møter, og beløp/frekvens varierer fra gruppe til gruppe.

Treningsavgiften er grunnlaget for driften våre grupper, og er til for å dekke kostnader relatert til bl.a.;

 • Påmelding til seriespill/stevner
 • Kursing/godtgjørelse av trenere
 • Betaling av dommere
 • Utstyr/drakter
 • Administrasjon (medlemshåndtering/regnskap/sponsor)
 • Forsikringer via særforbundet