Skip to content

INFORMASJON OM MEDLEMSKAP I NESODDEN IF

Hvorfor bli medlem?

Her kan du lese mer om medlemskap i Nesodden IF.

Bli medlem!

MEDLEMSFORDELER

Fordelene med medlemskap i Nesodden IF

Medlemskap i Nesodden IF har sine fordeler;

 • Organisert trening under kyndig veiledning
 • Idrettsforsikring (barn) under treninger, kamper, stevner og andre aktiviteter der Nesodden IF er representert
 • Mulighet for bruk av tilrettelagte anlegg
 • Bruk av NIF-huset og møtelokaler, inkl. tilgang til AV- og kjøkkenutstyr
 • Innetreningstid (hvis mulig og ønskelig fra gruppen; behovet må meldes inn skriftlig)
 • 10% rabatt på Engerihuset treningssenter og sportsbutikk
 • Andre medlemsfordler Nesodden IF forhandler seg til gjennom sponsoravtaler o.l.
 • Medlemsrabatt for leie av NIF-huset til privat bruk
 • For trenere; trenerkurs gjennom kretsen og forbundet
 • For styremedlemmer; kurs i styrearbeid o.l.
 • Alle som deltar på dugnad er forsikret under utførelse av dugnadsarbeidet (ulønnet arbeid for foreningen)
 • Rett til å påvirke idrettslaget ved å bruke din tale-, forslags- og stemmerett (for medlemmer over 15 år)
 • Profesjonell administrasjon med håndtering av regnskap, lønn, medlemshåndtering, dialog og samarbeid med Nesodden kommune, drift av bygningsmassen og generell tilrettelegging for våre gruppers aktiviteter

BETINGELSER VEDR MEDLEMSKAP

Fastsetting av medlemskontingent

Medlemskontingent fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemskontingent betales én gang pr år, med forfall 1.1., evt innen 14 dager etter nytt medlemskap tegnes. Medlemskontingenten er likt for hele året, om man melder seg inn 1.1 eller 23.09.

I Nesodden IF tilbyr vi 3 typer medlemskap;

 • Enkeltmedlem
 • Familiemedlem  (Familiemedlemsskap gjelder for foreldre/foresatte og barn t.o.m. året de fyller 18 år med samme bostedsadresse. Les om overgang til familiemedlemskap; informasjon her.)
 • Støttemedlem

Gjeldende satser finnes her.

Stemmeberettigelse

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og i gruppenes årlige møter. Medlemskontingent for inneværende år MÅ være betalt minst 1 måned før møtedato for å være stemmeberettiget på møtet. Dette gjelder også for å ha forslags- og talerett på møtene. Datoene for årsmøtet og gruppenes årlige møter finnes her.

Knyttet til person

Medlemskap er personlig, dvs. den følger personen.  En forelder av et barn som er medlem er ikke medlem selv. Foreldre uten eget medlemskap i Nesodden IF (feks enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap) har da ikke stemmerett på hverken årsmøtet eller gruppenes årlige møter.

MEDLEMSKAP = BETALT MEDLEMSKONTINGENT

Man  MÅ være medlem i Nesodden IF for å drive med en bestemt idrett gjennom en av våre grupper.

Alle våre aktive medlemmer MÅ ha gyldig medlemskap i Nesodden IF. Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettsforeningen, eller representerer idrettsforeningen i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg m.m. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Barneidrettsforsikring ligger innbakt i kontingenten for barn t.o.m. 12 år.

Medlemskontingent i Nesodden IF skal dessuten være betalt FØR treningsavgift og eventuelle lisenser utskrives.

Øvrig informasjon om forsikring/lisensiering finnes her.

FORPLIKTELSER

Pliktene ved medlemskap i Nesodden IF

HVA BRUKES MEDLEMSKONTINGENTER TIL?

Medlemskontingenten går til:

 • Felles administrasjon for alle gruppene, herunder medlemsregistrering og -vedlikehold, fakturering, regnskap ihht lovnormer i Nesodden Idrettsforbund
 • Markedsføring av Nesodden IFs arrangementer og aktiviteter, bl.a. Idrettens dag og det årlige bruktmarkedet
 • Drift og videreutvikling av Nesodden IF sine nettsider, også for gruppene
 • Administrativ/praktisk støtte til gruppene ifm arrangementer, inkl påmeldinger, innbetalinger og generell tilrettelegging
 • Drift og vedlikehold av foreningenss bygninger, inkludert NIF-huset, klubbhuset og kiosken
 • Kompetansedeling ifm anleggsutvikling, klubb- og gruppestyring, søknader om midler til prosjekter, o.l.
 • Koordinering og oppfølging av sponsorarbeid

TRENINGSAVGIFTER

Drift av våre idrettsgrupper

De aller fleste aktive medlemmer er knyttet til en av våre idrettsgrupper. Aktive utøvere skal betale treningsavgifter for sin særidrett. Treningsavgifter fastsettes av gruppene ved gruppenes respektive årlige møter, og beløp/frekvens varierer fra gruppe til gruppe.

Treningsavgiften er grunnlaget for driften våre grupper, og er til for å dekke kostnader relatert til bl.a.;

 • Påmelding til seriespill/stevner
 • Kursing/godtgjørelse av trenere
 • Betaling av dommere
 • Utstyr/drakter
 • Administrasjon (medlemshåndtering/regnskap/sponsor)
 • Forsikringer via særforbundet

Bli medlem i Nesodden IF!

OM FAMILIEMEDLEMSKAP I NESODDEN IF

Det vises til Lover for Nesodden IF;

§2 Organisasjon

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§5 om Medlemskap

Medlemskap i idrettsforeningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Idrettslaget skal føre medlemslister.


I Nesodden IF tilbyr vi både enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Medlemskap er personlig. Familiemedlemskap er betegnelsen på rabattert kontingent; individene i familien må be om å bli meldt inn.

Ved overgang fra enkelt medlemskap til familiemedlemskap registreres den 3.personen i medlemsystemet. I praksis er dette oftest et barn, og i noen tilfeller en forelder som har et tillitsverv i foreningen og skal da ha medlemskap.

I tilfeller hvor familiemedlemskapet kun omfatter barn, blir foreldre først registrert i medlemsystemet ved forespørsel der fulle navn, fødselsdato og kontaktinformasjon oppgis for å fullføre registreringen.

Vi presiserer; foreldre må be om å bli meldt inn i et familiemedlemskap i Nesodden IF. Medlemskap kreves for å ha tale- og stemmerett både på årsmøtet og i gruppenes årlige møter.

MEDLEMSKONTINGENT

Den årlige medlemskontingenten vedtas hvert år av årsmøtet, og kan da bli regulert.

For å være medlem og spilleberettiget må både kontingent og treningsavgift betales hvert år og ved forfall av faktura. Vi oppfordrer til bruk av onlinebetaling via Min Idrett.

Som medlem plikter du å følge de til enhver tid gjeldende lover og regler som fastsettes av årsmøtet, og de retningslinjer som gis av foreningens styre. Eventuell utmelding må skje ved skriftlig varsel til foreningen; post@nesoddenif.no.

Adresseforandring gjøres umiddelbart ved innlogging på https://minidrett.nif.no/.

Ved utelatelse av betaling frafaller du medlemsrettighetene, spilleberettigelsen og klubbens forsikring (gjelder ikke støttemedlemmer).

Les gjerne mer medlemskap hos oss her (fordeler, betingelser, hva medlemskontingent brukes til.)


Medlemskontingent satt til;

Enkeltmedlem400,-
Familiemedlemskap(2 foreldre / foresatte + barn t.o.m. 18 år i samme husstand)900,-
Støttemedlem200,-

HVORDAN MELDE DEG INN I NESODDEN IF

Har du lyst til å være medlem i Nesodden Idrettsforening? Her viser vi hvordan du kan melde deg inn gjennom idrettens medlemsportal, MinIdrett.

NB —> Dersom du tidligere har mottatt epost fra Min Idrett, f.eks. om betaling eller påmelding, så har du allerede en profil. Da skal du IKKE opprette ny. (Les da mer her.)

Detaljerte instruksjoner om hvordan opprette profil i MinIdrett og søke medlemskap hos oss finner du under her.


Som NY bruker gjør du følgende:

1) Gå til siden Min Idrett.

Min Idrett

2) Klikk på «Ny bruker»

002

3) Registrer opplysningene det bes om. Vennligst bemerk:

– Personnummer lagres IKKE i Idrettens register. (Du kan lese mer om Idrettens ID her.)

– Ved registrering sjekker systemet etter duplikater, det kan derfor ta litt tid før du blir registrert.

4) Sjekk at opplysninger stemmer, legg evt. til familiemedlemmer (se veiledning her).

003

5) Dersom du ønsker å melde deg inn i en idrettsgren, velger du «Medlemskap» og søker opp Nesodden

004

6) Velg idretten(e) du ønsker å melde deg inn i.

005

7) Klikk «Send søknad»

8) Innmeldingen din er nå registrert i systemet, og blir sendt til oss. Du hører fra oss når alt er i orden. Velkommen!

Får du problemer med innmelding, eller har andre spørsmål, ta kontakt med administrasjonen på post@nesoddenif.no.

UTMELDING

For å melde deg/ditt barn ut av Nesodden IF eller en av våre idrettsgrupper, vennligst benytt skjemaet her.

Vi setter pris på tilbakemeldinger om årsak til utmelding som kan hjelpe oss å videreutvikle våre aktiviteter/tilbud.

//
For utmelding fra en av våre idrettsgrupper, velg "Gruppemeldemskap" og skriv i neste felt gruppen det gjelder. For utmelding fra Nesodden Idrettsforening, velg "Hovedmedlemskap".
Basket, Bordtennis, Fotball, Friidrett, Orientering, Ski, Skøyter, Taekwondo, Turn, Idrettsskolen, Aktiv på Dagtid
Tilbakemeldinger vil behandles konfidensielt.
Da vil personen meldes ut av Nesodden IF. Vedkommende er velkommen igjen som medlem når lysten melder seg; innmelding via https://minidrett.nif.no/