§ 1 Formål

(1)        Idrettsforeningens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)        Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1)        Idrettsforeningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)       Idrettsforeningen er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.[1]

(3)        Idrettsforeningen er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i Nesodden kommune, og er medlem av Nesodden idrettsråd[2].

(4)        Idrettsforeningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettsforeningen uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

[1]Idrettsforeningen må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettsforeningens organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[2] Idrettsforeningen kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

Idrettsforeningens emblem er:

Idrettsforeningens drakt skal være sort og hvit og bære foreningens emblem. Øvrige tekstiler og utstyr som deles ut av foreningen skal også, i den grad det er praktisk mulig, være i foreningens farger.

Sammensetningen skal godkjennes av Hovedstyret og skal til enhver tid være mest mulig lik for alle gruppene i idrettsforeningen. Medlemmene skal i offentlige konkurranser bruke idrettsforeningens drakt.

Idrettsforeningens navn kan forkortes til Nesodden IF (+ gruppens navn).

§ 3 Medlemmer

(1)       For at en person skal opptas i idrettsforeningen må vedkommende:

 1. a) akseptere og overholde idrettsforeningens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettsforeningens og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)        Styret i idrettsforeningen kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettsforeningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)       Medlemskap i idrettsforeningen er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)       Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettsforeningens regelverk og vedtak.

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)        Idrettsforeningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettsforeningen og skal strykes fra foreningens medlemsliste.

(7)        Styret i idrettsforeningen kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)        Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9)        Ved fratakelse av medlemskap kan idrettsforeningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettsforeningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettsforeningens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10)      Idrettsforeningen skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.[1] Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

[1] Idrettsforeningen kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)        Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)        Idrettskretsen kan pålegge idrettsforeningen å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)        For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettsforeningen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)        Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettsforeningen, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettsforeningens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)        Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsforeningen: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)        Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettsforeninger som deltar i samme konkurranse.

(5)       Forslagsrett:

 1. a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettsforeningen.
 2. b) Styret i idrettsforeningen har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettsforeningen.
 3. c) Et idrettslag/forening har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
 4. d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
 5. e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)       Talerett:[1]

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i   idrettsforeningen.

[1] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettsforeningen har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)        En arbeidstaker i idrettsforeningen er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettsforeningen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)        En arbeidstaker i idrettsforeningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)        Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)        Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettsforeningen, og er ikke til hinder for at idrettsforeningen gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettsforeningens styre.

(5)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettsforeningen

(1)        Et medlem som har en avtale med idrettsforeningen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettsforeningen eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettsforeningen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)        Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsforeningen er inhabil til å           tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. a) når vedkommende selv er part i saken,
 2. b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
 3. c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
 4. d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)        Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)        Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettsforeningen.

(4)        Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)        Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)        I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)        I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettsforeningen.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)        Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsforeningen vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)        Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[1] eller ved fjernmøte[2]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter.

[1] For eksempel per e-post.

[2] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)        Idrettsforeningen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[1]

(2)        Idrettsforeningen har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, og skal følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)        Bankkonti skal være knyttet til idrettsforeningen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)        På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettsforeningen som er organisert med grupper, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)        Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettsforeningen har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)        Idrettsforeningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)        Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsforeningens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

(8)        For idrettsforeningen tegner styreleder og et styremedlem i fellesskap. For gruppene tegner styreledere og gruppeleder sammen.

[1] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1)        Årsmøtet er idrettsforeningens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned[1].

[1] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettsforeningens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsforeningens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)        Alle idrettsforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)        Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettsforeningens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)        På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

[1] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal[1]:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.[2]
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[3]
 8. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 9. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.[4]
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsforeningens regnskap
 11. Foreta følgende valg:[5]
  a) Leder og nestleder
  b) 6 styremedlem og 2 varamedlem[6]
  c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) Kontrollkomité med minst to medlemmer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettsforeningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

[1] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[2] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

[3] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[4] Organisasjonsplanen skal regulere idrettsforeningens interne organisering og aktivitet.

[5] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[6] Idrettsforeningen kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1)        Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)        Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)        Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)        Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

(1)        Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettsforeningens styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. a) Vedtak av årsmøtet i idrettsforeningen.
  b) Vedtak av styret i idrettsforeningen.
  c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
  d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettsforeningens stemmeberettigete medlemmer.

(2)        Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettsforeningens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettsforeningens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)        Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)        Ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 18 Idrettsforeningens Hovedstyre

(1)        Idrettsforeningen ledes og forpliktes av styret, som er idrettsforeningens høyeste myndighet[1] mellom årsmøtene.

(2)       Styret skal bl.a.

 1. a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. b) Påse at idrettsforeningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettsforeningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. d) Representere idrettsforeningen utad.
 5. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[2]
 6. f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten[3].

(3)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

[1] Hovedstyret leder og forplikter foreningen. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettsforeningen juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettsforeningens gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte foreningen innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[2] Gjelder for idrettsforening som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.

[3] Gjelder for idrettsforening som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

§ 19 Grupper og komiteer

(1)        Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2)        Idrettsforeningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettsforeningens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)        Dersom foreningens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 2. b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettsforeningen. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
 3. c) Det årlige møtet skal:
 4. Behandle regnskap.
  ii. Behandle gruppens årsberetning.
  iii. Fastsette budsjett.
  iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
  v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
 5. d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. Antall styremedlemmer i grupper etter størrelse:
  – Inntil 50 medlemmer bør ha 3 styremedlemmer.
  – Fra 51 t.o.m. 149 bør ha 5 styremedlemmer.
  – Fra 150 og over bør ha 7 styremedlemmer.
  – Gruppestyrene skal minimum bestå av leder, økonomiansvarlig og markedsansvarlig.
 6. e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettsforeningen utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.
 7. f) Ved uforutsette utgifter kan gruppene, dersom de er likvide, situasjonen er nødvendig for sportslig drift, med godkjenning av hovedstyret, gjøre nødvendig innkjøp uten at det blir avholdt ekstraordinært årsmøte. Dette krever godkjenning av hovedstyret

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder Norges Idrettsforbunds lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

(1)        Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)        Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettsforeningen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)        I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk

(4)        Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1)        Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)        Ved oppløsning eller annet opphør av idrettsforeningen tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettsforeningen skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettsforeningen holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.