Forsikring

Alle spillere fra 13 år som er registrert/medlemmer i klubben er dekket av fotballforsikringen. Forutsetter at spillere er registrert som aktive i FIKS (være spilleberettiget).

Trenere og øvrig støtteapparat rundt lagene er også dekket av fotballforsikringen forutsatt at de er innmeldt til klubben og registrert i FIKS. Kllubben registrerer egne spillere, trenere, ledere og andre med roller i klubben.

Spillere fra 6-12 år er dekket gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret. Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).

Kravet for å være dekket av NIFs sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb. Klubben dekker lagsforsikring for alle (forsikringen som i skadeskjemaet heter «lag»). Fotballforsikringen og barneidrettsforsikringen gjelder også i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i.

Spillere kan selv velge å bestille utvidet forsikring.

 

Politiattester.

Styret i Nesodden IF har oppnevnt daglig leder Arild Andreassen til å være ansvarlig for å avkreve politiattest.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Hvordan søke om politiattest: Politiattest

Nesodden IF Fotball jobber kontinuerlig i samarbeid med Nesodden IF slik at vi hele tiden har kontroll på at trenere/instruktører har politiattest. Les mer her: Politiattest

  

Økonomi & forventninger om dugnad

Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben, i tillegg til betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved sommerturneringer.

Klubbens regnskap og budsjett anbefales gjennom årlig møte i Nesodden IF Fotball. Det godkjennes gjennom årsmøtet i Nesodddens IF. Det er styrets og sportslig administrav leder som gjennom året passer at dette etterleves, med kontrollfunksjon gjennom innleid regnskapsbyrå

Regnskap og økonomistyring

Klubbens regnskap styres av det innleide selskapet QA.

Kontanthåndtering

Det brukes i utstrakt bruk Vipps eller faktura ved håndtering av penger. Skulle det bli kontaktkasse ved bruk av feks kiosk tas denne med Sportslig administrativ leder som setter pengene inn på bedriftskort. 

Bruk av bankkonto

All faktura og utlegg skal inn i billagsflyt hos regnskapet, før dette godkjennes av Sportslig administrativ leder (SAL), økonomiansvarlig i styret og leder i Nesodden IF. Dommerregninger blir kun godkjent av SAL og Neosdden If for å minske tiden på utbetaling til dommere.

SAL har eget bankkort som kan benyttes i butikker og netthandel (Feks ved overganger i FIKS). Disse må det fremlegges kvitteringer for og godkjennes av leder i Nesodden IF. Her skjer godkjenning etterskudsvis.

Dugnad

Dugnad gjennomføres i hovedsak i regi av klubben. Dog kan lag gjennomføre dugnader på egenhånd feks gjennom Spond, eller ved arbeid på en matbutikk. Aktiviteten skal godkjennes av SAL

Lagskasser

Alle lag har egne lagskasser og økonomisk aktivitet skal gjennom denne. Spørsmål? Send epost til regnskap@nesoddenif.no

Regningsbetaling

Alle regninger skal inn i billagsflyt hos regnskapet, før dette godkjennes av Sportslig administrativ leder (SAL), økonomiansvarlig i styret og leder i Nesodden IF. 

Bilgodtgjørelse og reiseregninger

All bilgodtgjørelse og reiseregninger skal inn i billagsflyt hos regnskapet, før dette godkjennes av Sportslig administrativ leder (SAL), økonomiansvarlig i styret og leder i Nesodden IF. Alt skal være i kontrakt eller forhåndsgodkjennes av styret i Nesodden IF Fotball før innsending.

Innkreving

All innkreving skjer gjennom Nesodden IF sentralt. 

Økonomisk ansvar

Det er Nesodden IF som sitter med det økonomiske ansvaret og det er tegnet underslagsforsikring.

Dugnad

Det forventes at alle spillere/foresatte til spillere bistår klubben med inntil to dugnadsvakter årlig. 1 dugnad i forbindelse med cup/event klubben arrangerer.

Kontingent og treningsavgift

Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes av Årsmøtet. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer i løpet mars. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer, har ingen rett til å trene eller spille kamper.

Medlemskontingent for medlemskap i hovedlaget Nesodden IF: 400 ,-  

 

Treningsavgift:

Alderskull

 

2022

2016-2014

Mini

2 200,-

2013-2010

Barnefotball

2 800,-

2009-2008

Ungdom 1

3 000,-

2007-2006

Ungdom 2

3 410,-

JR-1

Junior 1

4 000,-

JR-2

Junior 2

3 410,-

     
     

Veteran kamp

Veteran kamp

2 000,-

Veteran trening

Veteran Kamp

900,-

NIF2/3/Kvinner Senior

Kamp

2000,-

NIF2/3/Kvinner Senior

Trening

900,-

 

Satsningsavgifter kommer i tillegg for kullene:
2009, 2008, 2007, 2006, og junior-gruppa. Gjelder både gutter og jenter.

Noen endringer -
Mini = de som spiller miniserie på Nesodden.
Barnefotballsats= alle som spiller oslo-serie barnefotball.

 

Treningsavgiftene i NIF Fotball går med til å dekke flere typer utgifter. En del av dette er direkte utgifter for den enkelte spiller og lag. I tillegg er treningsavgiftene med på å dekke en betydelig del av felleskostnadene i Nesodden IF Fotball. Hovedpostene er listet nedenfor.

 

Treningsavgiftene er skalert i forhold til alder fordi det er dyrere å drifte lag etterhvert som spillerne blir eldre. Treningsavgiftene i barne- og ungdomsfotballen brukes ikke til å dekke lønn eller kjøregodtgjørelse for spillere på A-lagene våre.

Av helt konkrete områder som treningsavgiften dekker nevnes følgende:

 • Utstyr til trening – som f eks baller, kjegler, vester osv.
 • Drakter og siffer til disse
 • Førstehjelpsutstyr og påfyll av denne gjennom sesongen
 • Fellesutstyr på banene (baller, småmål osv)
 • Dommerutgifter
 • Serieavgifter
 • Forsikringer og lisenser
 • Talentutvikling og -forvaltning (bl a tiltak på sone og krets)
 • Trener- og dommerutdanning (kurs, samlinger osv)
 • Administrasjon av alle lagene (kompoppsett, banefordeling osv)
 • Lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger for ansatte (ikke spillere)
 • Møter og kurs
 • Betaling for administrative tjenester fra NIF hovedlaget.

 

Oversikt over hvilke arrangementer klubben har

  

Arrangement

Dato

Dugnad

Synsam Cup

Siste helg Januar

Barn 2014 – 2011 (2021)

Obos Mini Liga

Siste helg April

Barn 2015-16

EngaLand

---

Styret + Ressursgruppe

Obos Cup

Tredje helg Oktober

G12 og G13

Altibox cup

Fjerde helg oktober

G14 og G15

Obos Jentecup

Første helg November

Jenter 13 – 15

Romjulscup

 2. og 3. juledag

A-lag herrer 

 

Utstyr

Utstyr trening

Utstyrsbodene  «Barnefotballbod» og «ungdomsfotballbod» skal til en hver tid inneholde nok baller, vester, kjegler og annet materiell til å avholde trening og aktivitet.
Når man benytter bodene skal man påse at utstyr som hentes ut leveres tilbake, og etterlater bodene ryddige etter bruk. Klubben plikter å sørge for at utstyrsbodene til en hver tid har tilstrekkelig utstyr til å imøtegå all aktivitet.

Det er adm. leder sitt ansvar å holde oversikt over utstyr, samt sørge for at det er tilstrekkelig utstyr til alle klubbens lags.

 

Rutiner for påmelding av lag - Seriespill

7-8 år - KIWI-Serien (Les mer)

Påmelding skjer gjennom sportslig administrativ leder som styrer hele serieoppsettet.

9 år og eldre - Osloserien

Fra barna er 9-år så spiller lagene i Oslo-serien. De aller minste møter som regel kun lag i Follo-regionen. Når de er eldre så spilles det kamper i hele Oslo Fotballkrets.

Påmelding skjer i samarbeid med sportslig administrativ leder. For å lese mer om spilledager, seriesystem, frister for påmelding osv, les her: Fotball.no - Sesongforberedende

 

Rutiner for påmelding av lag - Cuper

Cup er gøy. Lagene betaler selv påmeldingsavgift og styrer påmelding selv. De minste anbefales cuper i nærområdet og OBOS MiniLiga. Se mer i sportsplan.