Rollebeskrivelse rundt hvert lag.

For å maksimere sportslig og sosial trivsel er det viktig å ha et godt team rundt hvert enkelt årskull i klubben. Det viser seg alltid å være vanskeligere å dra inn flere foreldre etterhvert, som har blitt vant til at 1-2 stk. ordner alt med laget. Vi har derfor satt en en liste med minimumskrav til roller som skal være fylt rundt hvert enkelt kull, med større og mindre arbeidsoppgaver. Dette er for å sikre best mulig oppfølging, og deling av arbeidsbyrden rundt hvert enkelt lag.

 • Lagleder - som er kontaktperson for hele årgangen til administrasjonen. HL har ansvar for at informasjon fra klubbadm. går til foreldre/spillere og de andre lederne i teamet i årgangen. HL er kontaktperson til kretsen ved påmelding av lag.
 • Hovedtrener (HT) - har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å informerer/instruere de andre ass.trenerne. Også den som ar ansvarlig for uttak til differensiering og hospitering og SUP-uttak.
 • Assistenttrener (AT) - er det som er med på feltet og bidrar på treninger og gjerne har et ansvar for lag. Vi har laget et skille for det som bidrar UKENTLIG for laget mht. hvem som er på lederlista og evt. får goder av utstyr m.v. (Posten kan bestå av flere)
 • Kasserer (KS) - har ansvar for lagkasse og regnskap som skal leveres adm. Skal følge fast mal satt av klubben.
 • Dugnadsansvarlig (DG) - Ansvar for dugnader som pålegges av klubben og for egne dugnader. Ikke alle har det, men det fungerer veldig mye bedre på de lagene som har det, og er ofte en stor hjelp for HL som ellers vil få oppgavene med dugnader. Sørge for at det alltid er kampvert på hjemmekamper.
 • Ressursperson (RS) - En person som har et spesielt ansvar for å følge med på det sosiale miljøet i laget og dermed har myndighet til å kunne si fra til de andre lederne i teamet om det forekommer mobbing eller andre faktorer som bør bedres for at miljøet i den enkelte årgang kan bli bedre.

Oppgaver og ansvar til lagledelsen

 Ansvarlig for spilleres oppførsel på trening/kamper og reiser

 • Ivareta Nesoddens IF Fotballs ansikts utad.
 • Avholde møter med spillere og foresatte i barne-/ungdomsseksjonen i samarbeid med SA/adm. leder
 • Være en positiv bidragsytrer til det sosiale miljøet, og se til at alle er inkludert.
 • Ha kjennskap til NFFs lovverk og reglement. Vedrørende uttak av spillere på laget henvises til NFFs reglement for de respektive alderstrinn
 • Sette opp treningskamper
 • Bistå i aktiv rekrutering til gruppen.
 • Arbeide for at vi får en god hospitering – legge til rette for at spiller kan hospitere på eget lag og egne spillere til andre lag – der det er ønskelig.
 • Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig også i forbindelse med treninger
 • Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med trening og kamper
 • Møte på trenermøte innkalt av SA eller klubbens øvrig ledelse
 • Følge klubbens etikk og holdningskrav
 • Innhente alle personalia opplysninger om spillere på laget, og oppdatere administrasjon ved endringer.
 • Sette opp aktivitetsplan før sesongstart, og gjennomgå denne med spillerne og foresatte (aldersbestemte klasser)
 • Ved reising til turneringer/treningsleir har laglederen ansvaret for Reiseopplegget og opphold. Styret kan også oppnevne andre ansvarlige. Informasjon om deltakere, deres foresatte osv,. skal gis til seksjonsleder ved turneringer som medfører reisevirksomhet.
 • Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper, dersom dette ikke er gjort av Oslo fotballkrets.
 • Ansvarlig for påmelding av lag til treningsleir/turneringer i henhold til klubbens rettningslinjer.
 • sette opp aktivitetsplan før sesongstart, og gjennomgå denne med spillerne og foresatte (aldersbestemte klasser)

 

Instruks trenere barnefotball

 •  Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. Treningsopplegget skal etterstrebe å ha rot i klubbens sportsplan.
 • Treneren på aldersbestemte lag skal i løpet av sesongen legge opp treningen etter spillernes behov og ferdighet.
 • Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til NFFs og NIFs reglement på de enkelte alderstrinn.
 • Møteplikt på ledermøter eller trenermøter. (1. i hvert semester)
 • Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag/trenere for å sikre at spillere blir godt ivaretatt ved hospitering.
 • Trenere skal ikke legge hindringer for at spillere kan benyttes på eldre/yngre lag i klubben, så lenge dette gjøres i henhold til NFFs eller OFKs reglement.

 

Stillingsinstruks trenere i ungdomsfotballen

 • Rollen rapporterer til Sportslig leder
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere alle treninger og kamper Nesodden IF Fotballs sportsplan.
 • Ved fravær gi beskjed til sportslig leder og med trenere og skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift.
 • Ha minimum en spillersamtale med alle spillerne hvert halvår (Logføres).
 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til skapansvarlig og Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Sørge for at elektronisk kamprapport er fylt ut før tidsfristen før kamp og blir skrevet ut i ferdig utfylt stand før hjemmekamp
 • Rapportere resultat etter hver hjemmekamp i Min Fotball eller FIKS.
 • Inneha den kompetansen klubben til enhver tid setter for rollen. NFF C- lisens (min).
 • Delta på trenerforum i klubbens regi – pålagt annenhver måned.
 • Skrive et kort faglig og motiverende kampreferat på hjemmesiden senest 24 timer etter kamp og sørge for at bilde også ligger i nyheter (Avlastes av WEBansvarlig).
 • Filme og legge ut videoer fra noen utvalgte kamper som legges på hjemmesiden via youtube.
 • Bidra som trenerressurs ved klubbens fotballskoler.

 

Lagene
Spillernes lagtilhørighet skal årsklasser så langt som mulig holdes intakt, og ikke splittes/blandes. Reglen er at i alle årgangen frem til 16år spiller i sine årsklasser, og eventuelt spill opp skal skje som hospitering.  Hospitering starter normalt fra det året spiller fyller 11 år. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen for dette laget kontaktes før vedkommende spiller kontaktes og benyttes, plan for hospitering fastsettes i trenerforum hvor ressurstrenere i aktuelle årganger har endelig ord. I årgangen 16 og jr. kan fast opphop i aldersklasse skje, om det er hensiktsmessig for begge lag, spiller, og klubb. En slik avgjørelse skal diskuteres i sportslig utvalg, med spiller, og trenere på begge lag.

 

Lagoversikt

Oppmann/lagleder er ansvarlig for at lagslister og aktivitetslister er à jour med alle informasjon nødvendig. Alle lag skal oppdatere listet årlig og spesielt viktig at dette gjøre før sesongstart av hensyn til kontingenter og spilleberettigelse.