Fotballstyret og oppgaver

Styret skal ha møte minst 1 gang pr. måned og skal minst gjennomgå følgende saker på hvert møte:

 • Protokoll fra sist møte
 • Økonomi
 • Rapport fra seksjonene, daglig leder og sportslig leder
 • Planlegge den nærmeste fremtid og arrangement
 • Nye saker

I tillegg har styret ansvaret for å utarbeide/videreutvikle strategi og handlingsplaner og jobbe med disse kontinuerlig

 

Fotballstyret kan bestemme sammensetningen av styret, men det må minimum bestå av:

1 Leder

2 Nestleder/Sportslig leder

3 Økonomiansvarlig

4 Jentefotballansvarlig

5 Barnefotballansvarlig

6 Arrangement ansvarlig

 

Leders hovedoppgaver

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene
 • Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 • Hovedansvarlig for kontakten med NFF (kan avsettes adm. leder)
 • Klubbens ansikt utad
 • Representere gruppa i møte med hovedstyre
 • Svarer for og inngår avtaler på vegne av klubben.

 

Nestleders/sportsligansvarlig hovedarbeidsoppgaver

 • Hovedansvarlig for sportslig utvikling, herunder talentutvikling og sportsplan.
 • Lede sportslig utvalg som består av en sportslig ansvarlig i hver seksjon. Barn, ungdom, senior, ansatt og en fri.
 • Ansvar for utvelgelse og ansettelse av trenere i de aktuelle seksjoner.

             Dette gjøres med bistand med sportslig/adm. leder og sportslig utvalg.

 • Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker
 • Overse arbeidet med tildeling av treningstider i samråd med adm leder.

 

Økonomiansvarligs hovedarbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet
 • Lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak.
 • Samarbeide med hovedlagets regnskapsfører
 • Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett
 • Budsjettansvarlig for Administrasjonen

 

Stillingsinstruks administrativ leder

Administrativ leder ansettes av Styret. Lønn og arbeidstid besluttes av Styreleder og nedfelles i en ansettelseskontrakt. Adm. leder har møteplikt om innkalt og svarer til styret. Administrativ leder rapporterer til Styret v/leder. Avgjørelse i saker som ligger utenfor adm. leders myndighet skal tas av styret ved leder, dersom saken ikke er av en slik karakter at det kreves et styrevedtak. SA skal løpende orientere styrets leder om saker som er vesentlige for klubbens drift, eller som påvirker vedtatte planer og strategier

 

Ansvarsområde

Adm. leder er ansvarlig for den daglige operasjonelle driften av klubben, herunder også løpende utforming og oppfølging av aktivitet og rutiner i klubben.

I og med at klubben profileres som en breddeklubb med tilbud til alle, med sterkt fokus på barne- og ungdomsfotballen, vektlegges spesielt aktiviteter rettet inn mot barn og ungdom i kommunen. Adm. leder har ansvaret for å legge forholdene til rette for en effektiv drift av lagene, slik at det blir attraktivt og interessant for voksne å være ledere og støttespillere rundt de enkelte lag.

Adm. leder skal, i samarbeid med styret, kontinuerlig jobbe for å utvikle klubbens tilbud med hensyn til å skape en god sportslig og sosial arena for medlemmene og Nesoddens befolkning.

 

Oppgaver 

 • Utføre administrative oppgaver som (men ikke begrenset til):
 • Personal ansvar for ansatte (heltid og deltid) klubben
 • Myndighetskontakt og rapportering (NFF, OFK, Nesodden Kommune, NIR)
 • Bindeledd mellom fotballgruppa og NIF-administrasjon.
 • Overordnet ansvar for at FIKS oppdateres (lag, spillere, andre roller)
 • Støtte opp under lagaktiviteter, legge forholdene til rette for arbeidet i lagene.
 • Bistå laglederne med organisering av lagaktiviteter; sportslige og sosiale
 • Utfakturering av ulike aktiviteter og andre inntekter (sponsor, dugnader, cuper, arrangement)
 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av arrangement besluttet av styret.
 • Utvikle turneringer og fotballskoler i klubbens regi.
 • Planlegge og legge til rette for god rekrutering blant både gutter og jenter.

Myndighet

 

-----

 

Øvrige roller i klubben

Etterfølgende roller kan tilfalle samme personer som innehar tidligere nevnte roller, om det sees som hensiktsmessig. 

 

Rekrutteringsansvarlig

Den rekrutteringsansvarlig skal og bør ha god kjennskap til klubben og nærmiljøet. Personen må opptre som en god ambassadør for klubben. Tidspunkt for oppstart av nye årganger er satt til september året kullet begynner på barneskolen, i etterkant av idrettens dag i regi av idrettsforeningen.

Oppstartsfasen følger mal:

- Åpne treninger Lørdag eller søndag formiddag hver helg i september. En egen jentegruppe + tilpassning med til funksjonsnedsatte ved behov.

Siste helg i september/første helg i oktober arrangeres informasjonsmøte foreldre hvor man fastsetter roller rundt lag og gir info om hvordan fotball i Nesodden IF.

 

Rekrutteringsansvarlig skal i god tid før oppstarten opptaket forberede dette ved senest påske samme år produsere og distribuere mail og beskrive fotballtilbudet for disse, både oppstarten og hva klubben tilbyr spilleren i årene fremover. Han skal også kontakte barnehagene i nærområdet og dele ut post fra Fotballgruppa. I denne perioden skal rekrutteringsansvarlig kartlegge gutter, jenter og barn med eventuelt særskilte behov. Tilbudet skal være beskrevet på hjemmesiden og interesserte skal kunne registrere seg på hjemmesiden/mail. Når 6-åringene har startet i fotballen skal rekrutteringsansvarlig på nytt synliggjøre tilbudet slik at eventuelle barn som ikke deltar på fotballtilbudet mottar informasjon.

Rekrutteringsansvarlig er ansvarlig for å organisere fellestreningene i september frem til Informasjonsmøte med foresatte og roller rundt laget er satt.  Denne perioden med fellestreninger heter «Velkommen til fotball»

De første treningene må ses på som en introduksjon til fotballavdelingen. Alle trener samtidig og på samme område.  Rekrutteringsansvarlig skal gjennomføre et foreldremøte  «Velkommen til fotball» er over, og gjerne i forbindelse med en av treningene. Her bør klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt videre fotballtilbud, kontingenter og annen nyttig informasjon.

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

 

Trenerveileder

Klubbens trenerveileder skal følge opp klubbens trenere på og utenfor banen. Trenerveileder skal følge opp planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Hensikten er å gi klubbens trenere gode muligheter for å utvikle seg og dermed også klubbens spillere.

Det er flere punkter som alltid skal ligge til grunn for veiledningen:

 • Verdigrunnlaget og sportsplan
 • Fair Play.
 • Klubbens retningslinjer om differensiering   
 • Klubbens retningslinjer om jevnbyrdighet

Trenerveileder skal i minimmum annenhver måned avholde trenerforum/erfaringsmøter felles med alle trenere i ungdomsavdeling på tvers av kjønn for å kartlegge behov, utfordringer og status. 

Trenerveileder skal en gang i semesteret avholde trenerforum for alle hovedtrenere i barnefotballen for å kartlegge behov, utfordringer og status.

Trenerveileder skal ha kontinuerlig oversikt over kompetanse til alle trenere i klubben, og utarbeide et godt kurstilbud for videre utvikling.

Trenerveileder skal vurdere behov for egne fora for trenere i jentefotballen.

 • Ved konflikt mellom trenere på tvers av årskull vedrørende hospitering, skal treneransvarlig involveres og være delaktig i finne en god løsning sammen med sportslig utvalg

En trenerveiler bør ha NFF`s Trenerveilederutdanning og rapporterer til Sportslig ledelse

Dommeransvarlig

Dommmerkontakt utnevnes i samarbeid med styrtet i Nesodden IF. Utnevnelsen skjer i forkant av sesong/vinterpause, og oppnevnes for to år av gangen. Den primære kontakt og oppgaver skal dekkes i samarbeid med styret representert ved daglig leder. Utnevnelsen trenger ikke velges under årsmøte, men det skal etterstrebes en kontinuitet og engasjement i rollen som Dommerkontakt.

 

Dommerkontakt har det primære ansvaret, i samarbeid med klubbens styre, for å rekruttere kandidater til dommergjerningen i alle ledd, fra klubbdommere, til dommere for veteran, og sørge for at dette er tilfredsstillende bemannet til enhver tid. Målet er å være selvforsynt meddommere fra egen klubb. Behovet for dommere til klubben styres ut fra aktivitetsnivå, og beskrives i forkant av sesongen. 

Tilbud om nødvendig kursing av dommere skjer i samarbeid med klubb og krets og skjer primært under vinterpause, frem til sesongstart.

 

Dommerkontakt rapporterer til daglig leder i klubben.

Oppfølging av dommere skal være et samarbeidsprosjekt og skal omfatte alle involverte i klubb. Trenere lagledere kampverter og publikum skal inkludere dommere i deres utførelse av oppgaven, og ta vare på dommerne for å gi dem positive opplevelser. Dommerkontakt skal i den grad det er mulig være til stede på turneringer, og serie i de yngste klassene for å oppmuntre og veilede. Dette kan også foregå ved andre fagkyndige medlemmer av klubben, for å skape forbildebygging og trygghet. (Alle registrerte kretsdommere er autorisert med politiattest gjennom NFF, og skal delta i dette arbeide etter behov)

 

Dommerkontakt skal være en voksen leder med kompetanse minst på dommernivå i krets. Personen må kjenne til utviklingstrinn i dommerpyramiden i NFF Oslo, og vite om krav og kompetansebehov videre oppover i dommerreisen.

Personen skal kunne søke hjelp på kretsnivå gjennom obligatoriske kurs og samlinger, samt vite hvem som kan bistå med kurs og veiledning for nye kandidater til dommergjerningen i klubb.

 

FIKS – ansvarlig

FIKS = Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem

FIKS-ansvarlig har rollen "Klubbadmin" i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS. Rollen rapporterer til styre i klubben. FIKS-Ansvarlig må ha kompetanse innen data, samt ta relevante kurs og være på relevante samlinger i regi av Oslo Fotballkrets.

 

FIKS-ansvarlig sørger for:

 • Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak trenere/lagledere eller andre som er ansvarlig for elektroniske kamprapporter/opplasting av kamprapporter)
 • Alle spilleroverganger
 • Vedlikeholde spilleroversikt - dvs. registrere spillere fra 12 år slik at de blir spilleberettiget og forsikret, sette inaktive de som ikke skal spille inneværende år
 • Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner slik at riktige personer til enhver tid er registrert med riktig info
 • Påmelding av lag til serien
 • Utfylling og oppfølging av søknad til Kvalitetsklubb
 • Overganger - søke, registrere, godkjenne.

 

Kvalitetsklubbansvarlig

Hensikten med å etablere denne rollen er å sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til konseptet. Når man skal etablere nye maler, planer og jobbe med utviklingsprosesser over tid samtidig som man skal drifte aktiviteten i klubben krever dette at noen holder overordnet oversikt. I prosessen med å bli kvalitetsklubb har man tett oppfølging av krets. Som kvalitetsklubb gjelder nye rutiner for oppfølging og klubben skal etterleve de nye malene, planene og drive aktivitet med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens ansatte, aktive, medlemmer og frivillige.

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

Kvalitetsklubbansvarlig må ha kompetanse innen data, samt ta relevante kurs og være på relevante samlinger i regi av Oslo Fotballkrets. Rollen rapporterer til styret i klubben ved styrets leder.

 

Barnefotballkoordinator

Oppgaver:

 • Være trenernes trener, bidra til trenerutvikling.
 • Sikre at alle i støtteapparatet er kjent med klubbens sportsplan inkl. verdier, visjon og holdninger.
 • være en sportslig, faglig bistand for årgangen – påse at Sportsplanen etterleves. Følge opp at lagsroller for årgangen er bemannet.
 • Sammen med lagledelse lage en årsplan som beskriver treningstider, treningsplan ihht. Sportsplan, antall lag og nivå for påmelding av lag i serien, cup-deltakelse og evt. andre fellesaktiviteter. 
 • Sørge for tilstrekkelig oppfølging av årgangens trenere, både mht. innføring i klubbens føringer og policy, men også ute på feltet.
 • Påse at trenerne ser alle spillerne, at alle blir ivaretatt og gitt et godt sportslig tilbud uansett nivå

Fair Play ansvarlig

Fair play-ansvarlig oppnevnes av klubbens styre og har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag. Fair Play ansvarlig er Sportslig administrativ leder

Tiltak Fair play-ansvarlig/-utvalg bør sikre at blir gjennomført:

 • Gjøre forventninger til kampgjennomføring kjent for trenere, spillere og foreldre
 • Fair play som tema på allerede etablerte trener-, spiller-, og foreldremøter
 • Utarbeidelse av rutiner for håndtering av uønskede hendelser med utgangspunkt i NFFs rutiner
 • Sammen med klubbens ledelse gjøre alle medlemmer kjent med fotballens varslingskanal
 • Sammen med klubbens ledelse synliggjøre Fair play og klubbens verdier på klubbens anlegg og klubbhus
 • Alle spillere i ungdoms- og seniorfotball, samt alle klubbens trenere, gjennomfører fotballens Fair play-kurs

Tiltak Fair play-ansvarlig kan utfordre klubbens trenere å gjennomføre i sine lag:

Kompetansekravet til Fair play-ansvarlig er at vedkommende selv har gjennomført Fair play-kurset og har god kjennskap til NFFs Fair play-håndbok.