Velkommen som medlem i Nesodden IF

Meld deg inn via minidrett   

Medlemskontingent og forsikring
Ønsker du å være medlem i Nesodden IF må du betale medlemskontingent til idrettslaget etter satser som er satt av årsmøtet.

Alle som deltar i en eller flere av våre idretter/aktiviteter, må være medlem av NIF. Dette gjelder også samtlige som innehar verv som trener, lagleder, oppmann, materialforvalter, styremedlem eller lignende. Dette er et krav ifølge NIFs lovverk.

Som medlem er du bl.a. forsikret gjennom Norges Idrettsforbund, har stemmerett på årsmøter, og kan velges inn i styrer og utvalg,  og i tillegg har NIF avtaler som gir dere medlemsfordeler.

  • Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 13 år, samt trenere, ledere og oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening.
  • Forsikringen gjelder også for reise til og fra trening og konkurranse.

Medlemskontingent

Den årlige medlemskontingenten vedtas hvert år av årsmøtet, og kan da bli regulert.

For å være medlem og spilleberettiget må både kontingent og treningsavgift betales hvert år og ved forfall av faktura. Vi oppfordrer til bruk av onlinebetaling via Min Idrett.

Som medlem plikter du å følge de til enhver tid gjeldende lover og regler som fastsettes av årsmøtet, og de retningslinjer som gis av foreningens styre. Eventuell utmelding må skje ved skriftlig varsel til foreningen; post@nesoddenif.no.

Adresseforandring gjøres umiddelbart ved innlogging på https://minidrett.nif.no/.

Ved utelatelse av betaling frafaller du medlemsrettighetene, spilleberettigelsen og klubbens forsikring (gjelder ikke støttemedlemmer).

Satsene for medlemskap

Type  Pris
Enkeltmedlemsskap (0-25 år)  400 kr
Enkeltmedlemsskap (over 25 år)  500 kr
Familiemedlemsskap (2 voksne + 2 barn under 18 år)  1 000 kr
Støttemedlem  200 kr

Medlemskontingenten blir sendt ut av NIF-kontoret etter registrering, og videre årlig fakturering skjer i januar.    

Gruppene (idrettene) har sine egne satser for aktivitets/treningsavgift.

Dersom medlemskontingent eller lisens ikke er innbetalt innen forfallsdato, kan ikke aktive utøvere delta på trening eller i konkurranse.

Lisens/spillerforsikring
Utøvere/aktive må, fra det året de fyller 13 år, løse lisens for den idretten de utøver for å være forsikret under trening og konkurranse.
Opplysninger om de ulike ordningene kan leses på det enkelte særforbundets hjemmeside.

Aktivitets-/treningsavgift
Utøver/aktive i NIF vil også motta en faktura for aktivitets-/treningsavgift fra gruppen de er aktiv i.
Dette skal dekke utgifter som: deltakelse på konkurranser, stevner og seriespill, leie av bane/hall, utgifter til trener, utstyr som trengs til trening, konkurransedrakter osv (varierer i de ulike gruppene.)

Klubben har egne medlemsfordeler, som bl.a. rabatter på Energihuset Sport & Fritid (Tangen-senteret).

Medlemsfordeler

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til post@nesoddenif.no.

Tilbake