Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene klubben utfører. En plan for hvordan dette arbeidet utføres i klubben er derfor viktig. En god rekrutteringsplan sikrer at spillere og foreldre som kommer inn i klubben hvert år får en god start.

Rekrutteringsplanen beskriver tre faser av klubbens rekrutteringsarbeid: 

 

Fase 1 – Planlegging 

Fase 2 - Arrangemnt "Første møte med klubben"

Fase 3 - Oppfølging

Nesodden IF Fotball har høyt fokus på rekruttering av spillere, for bærekraftige årskull og å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne og betalingsevne.

Nesodden IF Fotball utnevner en rekrutteringsansvarlig i klubben. Det fremkommer av organisasjonskartet hvem som har ansvaret. Rekrutteringsansvarlig rapporterer til styret.

 

Gjennomføring og oppfølging av rekruttering

 

Fase 1 – Planlegging

Målsetning: Rekruttere rundt 60-70 nye spillere hvert år, hvorav 30% er jenter. 

Rekrutteringsansvarlig skal, sammen med barnefotballansvarlig og evt. andre roller, i god tid før oppstarten forberede dette ved senest påske samme år produsere og distribuere informasjonsmateriell, både om oppstarten og hva klubben tilbyr spilleren i årene fremover.

I denne perioden skal rekrutteringsansvarlig kartlegge gutter, jenter og barn med eventuelt særskilte behov.

Tilbudet skal være beskrevet på hjemmesiden og interesserte skal kunne registrere seg på hjemmesiden/mail. Andre infokanaler vi benytter for å markedsføre tilbudet er: Klubbens hjemmeside, Klubbens Facebook gruppe, Klubbens Instagramside, Infoskriv barnehagene, Infoskriv skolene (Nesoddtangen, Bjørnemyr, Fjellstrand, Jaer, Steinerskolen og Berger), E-mail til FAU-ledere, Lokalblad/avis, Foreningsnytt, Infoskriv og plakater som henges opp ved klubbens anlegg.

 

Når 6-åringene har startet i fotballen skal rekrutteringsansvarlig på nytt synliggjøre tilbudet slik at eventuelle barn som ikke deltar på fotballtilbudet mottar informasjon.

Tidspunkt for oppstart av nye årganger er satt til september året kullet begynner på barneskolen, i etterkant av idrettens dag i regi av idrettsforeningen.

Oppstartsfasen følger mal:

- Åpne treninger Lørdag eller søndag formiddag hver helg i september. En egen jentegruppe og tilpasning til funksjonsnedsatte ved behov.

Siste helg i september/første helg i oktober arrangeres informasjonsmøte foreldre hvor man fastsetter roller rundt lag og gir info om hvordan fotball i Nesodden IF.

Fase 2 - Arrangement "Første møte med klubben"

Rekrutteringsansvarlig er ansvarlig for å organisere fellestreningene i september frem til Informasjonsmøte med foresatte og roller rundt laget er satt.  Denne perioden med fellestreninger heter «Velkommen til fotball»

De første treningene må ses på som en introduksjon til fotballavdelingen. Alle trener samtidig og på samme område. 

Rekrutteringsansvarlig skal gjennomføre et foreldremøte når perioden «Velkommen til fotball» er over, og gjerne i forbindelse med en av treningene. Her skal klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt videre fotballtilbud, kontingenter og annen nyttig informasjon.

I møtet med foreldrene anbefales blant annet følgende:

 • Presenter klubbens formål, visjon og verdier
 • Presenter klubbens sportsplan
 • Gjennomgå NFF`s retningslinjer og regler for barnefotball
 • Avstem krav og forventninger mellom klubben og laget/foreldrene,
 • Motivere foreldre til å bidra i roller rundt laget (Trenere, lagleder, sosialkontakter, økonomiansvarlig ect.), motiver spesielt mødre til å bli med som trenere
 • Presenterer klubbens plan for kompetanseheving (kurs).

 

Det første møtet er svært viktig. Med et godt første møte kan man både få etablert gode rutiner tidlig og rekruttert nye roller rundt lag og i klubb ellers. 

 

Fase 3 - Oppfølging

Når perioden «Velkommen til fotball» er ferdig, foreldremøtet gjennomført, og roller rundt laget er satt, er klubbens videre fokus følgende:

 • At klubben følger idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, se rollebeskrivelse for Ansvarlige for barneidretten.
 • Utvikling av foreldretrenere og kompetanse på de som har roller rundt lagene (se egen kompetanseplan)
 • Oppfølging av utviklingsstigen i tråd med klubbens Sportsplan
 • Aktiv bruk av trenerveileder (se egen rollebeskrivelse for trenerveileder)
 • Oppfølging av aktiviteter ved bruk av klubbens Årshjul

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret må i denne forbindelse oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten (Lovnorm - § 18 Idrettslagets styre (2) f).

Dette innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet
 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Ungdomsidrett

Klubben skal ha spesiell fokus på overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen, for å gi et godt breddetilbud, samt tilrettelegging for utvikling for alle nivå. Det skal være mulig å utvikle seg ikke bare som spiller, men også som dommer, trener eller andre roller relatert til klubbfotballen.

Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen planlegges og det gjennomføres foreldre- og spillermøter høsten før oppstart Ungdomsfotballen. Videre har klubbens Sportslige utvalg og Trenerveileder oppgaven med å følge opp lagene og rollene rundt lagene i ungdomsfotballen.

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • at ungdom får bidra med det de kan
 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom


Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund