Nesodden IF er med sine rundt 2200 medlemmer den største frivillige organisasjon i Nesodden og en betydelig aktør i vårt lokalsamfunn. For å verne om foreningens identitet og merkevare er det viktig at alle grupper og medlemmer i foreningen fremstår under en felles og tilnærmet lik profil.

Denne profilhåndboken skal være bestemmende for bruk av foreningens logo, navn, fargeanvendelse, fonttype mm og skal være et enkelt verktøy for alle i klubben.

All avvik skal godkjennes av hovedstyret.

Last ned grafisk profilhåndbok

Foreningens logo

Foreningens logo er sort og hvit.

Nesodden IFs logo 

Logoen skal alltid stå alene, slik den er beskrevet over og kan aldri inkorporeres i for eksempel andre logoer.

Ved trykk på tekstiler skal Nesodden IF logoen alltid plasseres på venstre bryst. Dersom dette ikke er mulig skal den plasseres midt på brystet eller alternativt på høyre erme.

Gruppespesifikk logo

Innen idretter hvor dette er vanlig praksis med egen logo (eks basket, ishockey, taekwondo) kan en gruppe i Nesodden IF også ha en slik logo. Denne kan brukes i tillegg til foreningens logo, aldri i stedet for. Plassering av gruppespesifikk logo skal alltid være minst 5 cm unna foreningens logo. Gruppelogo skal godkjennes av Hovedstyret.

Navn

Foreningens navn er Nesodden Idrettsforening og skal skrives fullt ut eller forkortes til Nesodden IF. Ved bruk av navn på gruppe i tillegg til foreningens navn skal gruppenavnet plasseres etter foreningens navn. Normert skivemåte vil være Nesodden IF eller Nesodden IF Gruppe (eks Nesodden IF Turn).

Tillat bruk av navn

Nesodden Idrettsforening Nesodden Idrettsforening Gruppe Nesodden Idrettsforening Bordtennis
Nesodden IF Nesodden IF Gruppe Nesodden IF Basket

Ikke tillat bruk av navn

NIF NIF Gruppe
Nesodden Gruppe Nesodden Friidrett

Sosiale medier

Det er viktig at foreningen fremstår enhetlig på sosiale medier. Den enkelte gruppe oppfordres til minst å ha en Facebook side som er åpen for allmennheten. Siden må ha en eller flere dedikerte administratorer som besørger oppdatering av innhold og innehar en moderatorfunksjon.

Facebook

Profilbildet på alle foreningens offisielle Facebook sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Orientering. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema er anbefalt å være relatert til den idrett gruppen bedriver.

LinkedIn

Profilbildet på alle foreningens offisielle LinkedIn sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Fotball. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema bør være relatert til idrettsgrenen man bedriver.

Twitter

Profilbildet på alle foreningens offisielle Twitter sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Turn. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema bør være relatert til idrettsgrenen man bedriver.

Instagram

Profilbildet på alle foreningens offisielle Instagram sider skal være foreningens logo. Sidens navn skal være Nesodden IF Gruppenavn, for eksempel Nesodden IF Orientering. Gruppen velger fritt forsidebilde, men tema bør være relatert til idrettsgrenen man bedriver.

Andre sosiale medier

Samme prinsipp skal følges for eventuelle andre sosiale medier gruppene velger å være tilstede i.

Farger

Nesodden IF sine hovedfarger er sort og hvit. Alt som skal preges med foreningens logo og/eller navn skal bestå av en kombinasjon av disse to fargene.

Det tillates, foruten eventuelle sponsorlogoer som skal trykkes i originalfarge og varianter av sort, bruk av inntil én tredjefarge. Tredjefargen skal i så fall, så langt det er mulig, ikke dekke mer enn maksimalt 15 % av den totale overflaten. Følgende tredjefarger tillates:

 • Alle varianter av sort (kan dekke inntil 25 % av den totale overflaten)
 • Gul
 • Grønn
 • Rød
 • Blå
 • Rosa

Unntak vedr tredjefarge kan gis for lagidretter som benytter borte- og evt. tredjedrakt (eks basketball, fotball, håndball) hvor én av de angitte tredjefarger kan benyttes som hovedfarge. Så langt det er mulig skal tredjefarge brukt som hovedfarge i så fall kombineres med helst begge, men minst én av foreningens hovedfarger.

Foreningens hovedstyre kan for særskilte arrangementer godkjenne annen bruk av tredjefarger. Godkjenning gis for hvert enkelt tilfelle.

Trykk på tekstiler

Med ”foreningens offisielle tekstiler” menes tekstiler fra den eller de utstyrsleverandører foreningen og/eller den enkelte gruppe har utstyrsavtale med. Det ikke under noen omstendighet anledning til å prege andre tekstiler enn foreningens offisielle med foreningens navn, logo eller på annen måte som kan skape et inntrykk av at det er et offisielt tekstil for foreningen.

Trykk av foreningens logo

Alle foreningens offisielle tekstiler skal preges med foreningens logo. Foreningens logo skal alltid plasseres på venstre bryst med en bredde på enten 66 mm eller 75 mm.

Foreningens logo skal alltid stå alene og med en avstand på minimum 5 cm til alle andre eventuelle trykk (sponsorlogo, gruppenavn, navn, initialer eller annet).

Trykk av foreningens navn

Alle foreningens offisielle tekstiler kan trykkes med foreningens navn. Foreningens navn skal da fremkomme som NESODDEN IF og plasseres øverst på ryggen, nederst på ryggen for produkter med hette.

Font skal være Arial Black og trykket skal ha en bredde på 28 cm. I tilfeller hvor det ikke er plass til 28 cm bredt trykk, reduseres størrelsen til den største mulige størrelse det er plass til på det minste plagget.

Foreningens navn skal stå alene og med en avstand på minimum 10 cm til andre eventuelle trykk (sponsorlogo, gruppenavn, navn, initialer eller annet).

Plassering av sponsorlogoer på tekstiler

Den enkelte gruppe er i samråd med foreningens markedsansvarlig for at alle kommersielle logotrykk på foreningens offisielle tekstiler er i samsvar med det reglement som er gitt det aktuelle særforbund mht dette. Der hvor særforbund har angitt retningslinjer for plassering og/eller størrelse på trykk av reklame skal dette reglementet følges. Der hvor særforbund ikke har angitt retningslinjer for reklametrykk på tøy gjelder de bestemmelser som er angitt nedenfor.

Forklaringer til skissene nedenfor:

 • GS = Generalsponsor (Generalsponsor for hele foreningen. Plass avsatt til denne kan benyttes til øvrige sponsoravtaler så lenge generalsponsor ikke foreligger.)
 • HS/Hovedsponsor = Hovedsponsor (Hovedsponsor for en hel gruppe, plass avsatt til denne kan benyttes til øvrige sponsoravtaler så lenge hovedsponsor ikke foreligger.)
 • S1/S2/S3/S4/S5/S6/Sponsor = Generelle sponsorer som utelukkende kjøper reklametrykk på tøy eller dette som en del av en sponsorpakke.
 • NN = Initialer eller spillernummer (den enkelte gruppe avgjør om tøy skal trykkes med initialer eller spillernummer)

For utfyllende informasjon vedr salg/priser, ta kontakt med Nesodden IFs markedsansvarlige.

Utfyllende beskrivelse for plassering av logoer på tekstiler finnes i PDF-versjonen av grafisk profilhåndbok.

Overgangsregler ifm tekstiler

Profilhåndboka ble godkjent av årsmøtet 28.03.2017 med følgende overgangsregler;

 • Alle drakter, overtrekksdresser og andre klubbklær/-effekter som er i bruk i dag kan benyttets til de besluttes å skiftes ut.
 • Klæreffekter («tekstiler») som er på lager sentralt eller i gruppene kan benyttes fram til de besluttes å skiftes ut

Foreningens annonser

Foreningen annonserer sine arrangementer i ulike medier. Det er opp til den enkelte gruppe (arrangør) å avgjøre hvorvidt og i hvilke medier den vil annonser sine arrangementer i.

Annonser skal utarbeides i regi av Administrasjonen slik at disse blir utformet med en enhetlig profil. Annonser bestilles av Administrasjonen eller gjennom foreningens Markedsansvarlige i forkant av hver sesong.

Logo på brevpapir

Foreningens brevpapir benyttes. Se vedlegg; ta kontakt med Administrasjonen for å få mal tilsendt (post@nesoddenif.no).

Visitkort

Foreningens logo skal plasseres øverst til venstre på visittkortet. For øvrig er visittkort utformet med sort skrift på hvit bakgrunn. Personnavn skal stå i fet skrift (Arial Black, 15 punkt) med tittel eller funksjon umiddelbart under på neste linje (Arial Regular, 12 punkt). På visittkort skal adressen til Nesodden IF benyttes, ikke privat adresse.

Den enkelte gruppe avgjør selv hvilke personer/roller i gruppen som skal ha visittkort og dekker selv kostnadene ved produksjon av dette. Generelt bør alle, med unntak av utøvere/spillere, som er ansatt eller under kontrakt med foreningen og som normalt også representerer foreningen eksternt ha visittkort. Visittkort kan bestilles av administrasjonen via foreningen sentrale avtaler eller gruppen kan ordne dette på egenhånd. Visittkort skal dog uansett være utformet etter den mal som er angitt her.

E-post signatur

Alle i Nesodden IF som har formell e-post adresse skal benytte foreningens offisielle e-post signatur, @nesoddenif.no, når de sender fra denne adressen.

E-post signaturen skal ha foreningens logo til venstre. Personnavn skal stå i fet skrift (Arial

Black, 15 punkt) med tittel eller funksjon og gruppe umiddelbart under på neste linje (Arial Regular, 12 punkt), deretter kontaktinformasjon (Arial Regular, 10 punkt). I e-postsignatur skal adressen til Nesodden IF benyttes, ikke privat adresse.