§ 14       Årsmøtet

 

(1)          Årsmøtet er idrettsforeningens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

(2)          Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettsforeningens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsforeningens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)          Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)          Alle idrettsforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

 

(5)          Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)          På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 15       Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

§ 16       Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Velge dirigent.

3. Velge protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets      beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettsforeningens budsjett.

13. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.

 

14. Foreta følgende valg:

Styre med leder, nestleder, minimum 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Kontrollutvalg med minst to medlemmer og et varamedlem
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettsforeningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Valgkomité med minimum to medlemmer (herav en leder) og ett varamedlem.
Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettsforeningens organisasjonsplan
Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

15.         Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

§ 17       Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)          Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)          Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)          Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)          Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 18       Ekstraordinært årsmøte

 

(1)          Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettsforeningens styre med minst 2 ukers frist etter:

 

a) Vedtak i idrettsforeningens styre eller årsmøte.

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettsforeningens stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)          Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte, og dette skal fremgå av innkallingen.

 

(3)          Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)          Ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)          Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

§ 20       Idrettsforeningens styre

 

(1)          Idrettsforeningen ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret, er idrettsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

(2)          Styret skal blant annet:

a)            Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)            Påse at idrettsforeningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettsforeningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)             Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)            Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e)            Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f)             Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

 

 

(3)          Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 21     Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

§ 22       Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

§ 23     Grupper

 

(1)          Idrettsforeningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettsforeningens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

 

(2)          Dersom idrettsforeningens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

1.       Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

2.       Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettsforeningen. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

3.       Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

Antall styremedlemmer i grupper etter størrelse:

Inntil 50 medlemmer bør ha 3 styremedlemmer.

Fra 51 tom. 149 bør ha 5 styremedlemmer.

Fra 150 og over bør ha 7 styremedlemmer.

Gruppestyrene skal minimum bestå av leder, økonomiansvarlig

4.       Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

 

(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

Ved uforutsette utgifter kan gruppene, dersom de er likvide, situasjonen er nødvendig for sportslig drift, med godkjenning av hovedstyret, gjøre nødvendig innkjøp uten at det blir avholdt ekstraordinært årsmøte. Dette krever godkjenning av hovedstyret