Mal for årsberetning

Nesodden IF -Gruppenavn- 20xx

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i Nesodden IF – styrenes arbeid og gruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i idrettslaget som helhet.

Gruppene skriver sine årsberetninger etter denne malen. Gruppenes årsberetninger inngår i idrettslagets totale årsberetning som vil bli publisert på nettsiden etter behandling på årsmøtet.

Det som er skrevet i rødt er kun aktuelt for hovedlagets beretning.


Styrets sammensetning

Leder:
Nestleder:
Styremedlem(mer) og varamedlemmer:1
Valgkomité:
Revisorer:
Kontrollkomité:2

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt XX styremøter hvor XX saker er behandlet.

Spesielle oppgaver

Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid.
Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, samarbeidsutvalg, særkrets osv).

Aktivitet

Her sier man noe om aktiviteten i idrettslaget. Hva junioravdelingen har gjort osv.
Her settes også inn rapporter fra lagets ulike utvalg, for eksempel rekrutteringskomité, sportslig utvalg, anleggskomité osv.
Idrettslige resultater. Avholdte arrangement.

Har idrettslaget flere undergrupper (fotball, basket, friidrett osv) skal rapporter fra disse inn her. Disse rapportene skal inneholde: gruppestyrets sammensetning, gruppestyrets arbeid, gruppens økonomiske situasjon, medlemstall.

Det er ønskelig med noen fotografier fra aktiviteter her. Husk å få godkjennelse av personer/foresatte som er avbildet dersom disse kan identifiseres.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Her vurderes aktiviteten i forhold til de målsetninger som idrettslaget har satt seg.

Økonomi

Generelt om lagets økonomiske situasjon. Er det spesielle forhold som gir utslag på idrettslagets økonomi som for eksempel kjøp og salg av eiendeler/utstyr, uforutsette store økonomiske utgifter og inntekter.

Medlemstall for Nesodden IF gruppenavn.

Medlemstall for 20XX.

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall3 i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turn-gruppa osv.). Lagets totale medlemstall4 må også framkomme.

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt
Kvinner
Menn
Totalt

Medlemsutvikling

Si noe om økning/reduksjon av antall aktive. Dersom mulig er det fint å se utviklingen for de siste årene.

Økonomi (resultatregnskap med balanse)

Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til budsjett. Gruppene kommentere sitt regnskap her. Særlig fokus på eventuelle avvik fra opprinnelig budsjett.

Balanse skal også vises.
Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap.

Revisors beretning

5
Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap (jf. punktet om økonomi over).

Kontrollkomiteens beretning

6
Idrettslag med profesjonell registrert/statsautorisert revisor må ha en valgt kontrollkomité.


 

1. Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes i idrettslagets lover. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge tre styremedlemmer kan velge for eksempel kasserer, sekretær og materialforvalter.
2. Om idrettslaget har en profesjonell revisor må idrettslaget ha kontrollkomité bestående av to medlemmer og to varamedlemmer.
3. Med «aktivitetstall» menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper.
4. Med «medlem» menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine for¬pliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun telles en gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i.
5. Idrettslaget må ha revisor uansett, men idrettslag med en omsetning på over kr 5 000 000,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor.
6. Kontrollkomiteens oppgaver står definert i Norges Idrettsforbunds lov § 2-12.

Back to Top